top of page
Tìm kiếm

Ánh sáng trong cây đèn bảy nhánh - Đền phải sáng luôn luôn và đó là một luật đời đời
Nếu bạn nhìn vào các phát hiện khảo cổ ở Israel và trong các tòa nhà cổ đại tại vùng Đất Thánh. Bạn sẽ nhận thấy rằng biểu tượng của menorah xuất hiện hết lần này đến lần khác. Trong nhiều thiên niên kỷ, nó là biểu tượng của người dân Israel từ rất lâu trước khi có biểu tượng rất phổ biến ngày nay là Ngôi sao David. Tại sao biểu tượng này xuất hiện nhiều hơn bất kỳ biểu tượng nào khác như vậy?


Có thể nói, đèn Menorah (Cây đèn bảy ngọn) chính là ý tưởng của Chúa. Nó xuất hiện lần đầu trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-36, khi Đức Chúa Trời hướng dẫn họ cách thực hiện cách chi tiết rõ ràng. Hê-bơ-rơ chương 8 cho rằng tất cả những vật mà Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm ra chính là“hình và bóng của những sự trên trời” qua những điều Chúa hướng dẫn, chúng ta nhìn biết về ý muốn Chúa.


Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô-ký 27:20-21 nói về cách mà cây đèn được dùng “Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho ĐÈN SÁNG LUÔN LUÔN. Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bảng chứng, A-rôn cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va ĐÈN CHÁY LUÔN LUÔN TỪ TỐI CHO ĐẾN SÁNG. Ấy là một LUẬT ĐỜI ĐỜI cho dòng dõi dân Y-sơ-ra-ên phải giữ.”


Tại sao Chúa lại truyền cho dân sự Chúa một “luật đời đời” rằng đèn phải SÁNG LUÔN LUÔN?


Trước hết, ánh sáng do Menorah (Cây đèn bảy ngọn) trong căn lều sẽ là biểu tượng mạnh mẽ cho sự sáng, sự thánh khiết của Chúa trong thế giới đen tối và đầy tội lỗi của chúng ta. Truyền thống Do Thái cho rằng Menorah (Cây đèn bảy ngọn) nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng họ được kêu gọi để trở nên Thánh Khiết và là “Ánh sáng cho các dân tộc” của Ngài như Đức Chúa Trời đã quy định trong Ê-sai 42: 6 “Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại,”


Menorah nhẹ nhàng lan tỏa ánh sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào như là quyền phép của Đức Thánh Linh mà Chúa đã nói với tiên tri Xa-cha-ri trong Xa-cha-ri 4:6 khi tiên tri hỏi về sự hiện thấy về cây đèn Menorah.“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”.


Ánh sáng của đèn Menorah cũng là biểu tượng của việc mang lại vinh quang, lẽ thật và ánh sáng của Chúa đến với thế giới này. Chúa Jesus đã dạy trong Ma-thi-ơ 5:14-16 rằng “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”. Chúng ta được kêu gọi để trở nên sự sáng và là nhân chứng cho Chúa.


Trong Giăng 8:12 Chúa đã nói “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” Menorah là hình bóng của Đấng Mê-si đang đến và đã đến. Menorah cũng chính là sự sáng ở trong chính những người tin nhận chính Ngài.


Chúng ta chính là sự sáng của cây đèn thánh mà Chúa đặt để ở thế gian này. Xin Chúa giúp để ánh sáng của chúng ta sẽ bày tỏ ra cho nhiều người chưa biết đến Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page