top of page
Tìm kiếm

13 đặc tính của lòng nhân từ Chúa

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020

Tháng này là tháng mà người Do Thái dành sự kiêng ăn cầu nguyện, ăn năn những lỗi lầm và kiểm tra lại bản thân mình trước năm mới và đại lễ chuộc tội. Thường trong tháng này người ta sẽ lời cầu nguyện Selichot ( Lời cầu nguyện của sự ăn năn ). Lời cầu chuyện selichot bao gồm nhiều lời cầu nguyện khác nhau, trong đó có nhấn mạnh đến việc đọc lại 13 đặc tính của lòng nhân từ Chúa.

Cốt lõi của những lời cầu nguyện Selichot là 13 đặc tính của lòng nhân từ Chúa. Đây chính là những lời mà Đức Chúa Trời đã dạy Môi-se, hầu cho mọi người có thể sử dụng bất cứ khi nào họ cần để cầu xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Khi Môi se lên núi nhận bảng luật pháp, dân sự ở dưới đúc con bò vàng để thờ lạy. Lúc đó Đức Chúa Trời muốn diệt dân Y-sơ-ra-ên thay vì tha thứ cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:10). Môi se đã nài xin Chúa để Chúa tha thứ cho dân Do Thái.

Tại thời điểm này, Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se và dạy ông 13 thuộc tính của lòng nhân từ trong sách Xuất Ê Díp Tô 34: -7 rằng: “Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời.” Vì vậy, lời kêu gọi lòng thương xót của Đức Chúa Trời này dạy chúng ta rằng sự ăn năn luôn có thể thực hiện được và Đức Chúa Trời luôn chờ đợi sự trở lại của chúng ta.


Vậy 13 đặc tính của LÒNG NHÂN TỪ CHÚA như sau : - Chúa! (Adonai) –Dù biết trước rằng con loài người yếu đuối, luôn phạm tội nhưng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng nhân từ để tha thứ cho những người biết ăn năn. - Chúa! (Adonai) –Thiên Chúa là Đấng có đầy dẫy lòng thương xót đối với tội nhân.. - God (El) –Chúa là Đấng Vĩ Đại, có quyền trên muôn loài vạn vật nhưng lòng nhân từ Chúa vượt lên trên cả sự vĩ đại của Ngài. - Lòng nhân ái ( rahum ) - Đức Chúa Trời tràn đầy lòng yêu thương, cảm thông đối với sự yếu đuối của con người, không đặt con người vào sự cám dỗ, và giảm nhẹ hình phạt của kẻ có tội. - Nhân từ ( v'hanun ) - Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót ngay cả với những người không xứng đáng với điều đó, an ủi những người đau khổ và nâng đỡ những người bị áp bức. - Chậm giận ( Eh apayim ) - Đức Chúa Trời ban cho tội nhân có nhiều thời gian để suy ngẫm thay đổi và ăn năn. - Giàu lòng tốt ( v'rav hesed ) - Đức Chúa tốt bụng đối với những người không xứng đáng, ban ân điển và phước lành nhiều hơn những gì họ đáng được hưởng; nếu hành vi cá nhân của một người được cân bằng đồng đều giữa phẩm hạnh và tội lỗi, thì Đức Chúa Trời hướng thang công lý về phía điều thiện. - Sự thật ( v'emet ) - Đức Chúa Trời không bao giờ trái lời Ngài đã nói để ban thưởng cho những ai thờ phượng Ngài. - Người gìn giữ lòng nhân từ ngàn đời ( notzeir hesed la-alafim ) –Thiên Chúa ghi nhớ những việc làm của người công chính vì lợi ích của thế hệ con cháu kém đức hạnh của họ. - Tha thứ cho tội ác ( Nasi avon ) – Đức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi cố ý gây ra bởi một ác tính, miễn là tội nhân ăn năn. - Tha thứ cho tội lỗi cố ý ( pesha ) – Đức Chúa Trời cho phép ngay cả những người phạm tội với ác ý phản nghịch và chọc giận Ngài cơ hội để ăn năn. - Tha thứ cho lỗi lầm ( v'hata'ah ) - Đức Chúa Trời tha thứ cho tội lỗi do bất cẩn, thiếu suy nghĩ hoặc thờ ơ. - Đấng thanh tẩy ( v'nakeh ) - Đức Chúa Trời nhân từ, nhân từ và tha thứ, xóa sạch tội lỗi của những ai thật lòng ăn năn; tuy nhiên, nếu một người không ăn năn thì họ sẽ bị sự trừng phạt theo điều họ vi phạm. Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống


#mụcvụdothái

bottom of page