top of page
Tìm kiếm

Bản đồ dữ liệu về vùng đất và một số các dữ liệu Kinh Thánh


Có thể nói Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta không chỉ những ích lợi về thuộc linh nhưng một phần nào đó Kinh Thánh cũng bày tỏ cho thế giới ngày nay nhiều kiến thức khác nhau như lịch sử, vật lý, thiên văn, địa lý…

Phục truyền 29:29 có chép “Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời,” và sự bày tỏ đó là “để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.” tức là làm theo điều răn hay lời Kinh Thánh.


Để có thể hiểu hơn về lời Chúa, và có thể hiểu hơn một phần nào đó của các dữ liệu Kinh Thánh. Mục vụ Do Thái xin gởi đến từng phần bản đồ, hình ảnh những dữ liệu mà Kinh Thánh chép.


Bản đồ như là cách mà chúng ta đọc thêm một lần nữa Kinh Thánh một cách trực quan. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể hiểu hơn về lời Ngài “để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy.”


Các phần bản đồ có dưới đây bao gồm :


1. BẢN ĐỒ THEO SÁCH SÁNG THẾ KÝ 15:18-21 “Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 19 là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít”


2. BẢN ĐỒ HÀNH TRÌNH CỦA CÁC TỔ PHỤ ĐỨC TIN ÁP-RA-HAM, Y-SÁC, GIA-CỐP TRONG SÁCH SÁNG THẾ KÝ


3. BẢN ĐỒ VỀ THỨ TỰ ĐÓNG TRẠI CỦA CÁC CHI PHÁI TRONG ĐỒNG VẮNG CÙNG SỐ LƯỢNG QUÂN ĐỘI CỦA CÁC CHI PHÁI THEO SÁCH DÂN SỐ KÝ 2:1 – 3:39


4. BẢN ĐỒ PHÂN CHIA ĐẤT CHO CÁC CHI PHÁI ISRAEL THEO SÁCH GIÔ-SUÊ 13:8 -19:49


5. BẢN ĐỒ CHO BIẾT CÁC THỜI KỲ CÁC QUAN XÉT TRONG SÁCH CÁC QUAN XÉT VÀ NƠI HỌ THẨM PHÁN DÂN SỰ


6. BẢN ĐỒ ĐỊA PHẬN ĐẤT ISRAEL THEO CÁC PHẦN KINH THÁNH SÁCH DÂN SỐ KÝ 34:1-12 VÀ Ê-XÊ-CHI-ÊN 17:13-20


7. VƯƠNG QUỐC GIU ĐA, ISRAEL VÀ CÁC VƯƠNG QUỐC LÂN CẬN TRONG THẾ KỶ THỨ 9 TCNBiên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page