top of page
Tìm kiếm

BẢY 7 KỲ LỄ VƯỢT QUA QUAN TRỌNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ DO THÁI GIÁO.Lễ Vượt Qua , hay còn gọi là Pesach ( Tiếng Hebrew : פֶּסַח) đây là kỳ lễ lớn nhất trong ba kỳ lễ trọng hằng năm của người Do Thái. Một số các phần Kinh Thánh viết về Lễ Vượt Qua là Xuất 12:1-51;13:3-10; 23:14-19; 34:18-26; Lê vi ký 23:4-14; Dân số ký 28:16-25; Phục truyền 16:1-6. Kỳ lễ này được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 21 tháng Nissan theo lịch Do Thái Giáo (Khoảng tháng 3-4 theo dương lịch).


Tên của Lễ Vượt Qua trong tiếng Do Thái Pesach nó có nghĩa là "Ngài đã đi qua" ( פסח ). Thuật ngữ Pesach ( tiếng Do Thái : פֶּסַח Pesaḥ ) cũng có thể đề cập đến con cừu hoặc con dê được chỉ định làm vật tế lễ Vượt qua (được gọi là Korban Pesach trong tiếng Do Thái).


Để định ngày cho Lễ Vượt Qua Chúa đã lập nên ngày tháng cho dân tộc Do Thái. Kinh Thánh chép “Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.” (Xuất 12:1-2). Sau đó Chúa phán “Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con.” (Xuất 12:3). Chiên con không tì vít này được giết vào ngày 14 tức bốn ngày sau đó, trong vòng 4 ngày người ta sẽ kiểm tra xem chiên đó cho thật không tì vít. Vào ngày thứ 14, người ta sẽ giết chiên con, lấy huyết bôi lên mày cửa. Đêm đó khi thiên sứ của Chúa ngang qua hành hại các con trai đầu lòng trong xứ, nhà nào có huyết bôi trên mày cửa thì sẽ được thiên sứ Chúa “vượt qua”.BẢY KỲ LỄ VƯỢT QUA QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ DO THÁI GIÁO


1. Lễ Vượt Qua lần đầu tiên tại xứ Ai Cập, đây là lần đầu Chúa ban Lễ Vượt Qua cho dân tộc Do Thái (Xuất 12:1-50)

2. Lễ Vượt Qua lần đầu trong đồng vắng, đây là lần Chúa dặn dân sự tổ chức Lễ Vượt Qua theo kỳ nhất định. Kinh Thánh chép “tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng: Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua theo kỳ nhất định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhất định, tức là ngày mười bốn tháng nầy, vào buổi chiều tối; các ngươi phải làm theo hết thảy lệ định và luật pháp về lễ đó.” (Dân số ký 9:1-23)

3. Lễ Vượt Qua được Giô-suê cử hành cho dân sự tại Ghinh-ganh, đây cũng là lần đầu tiên tại Đất Thánh. Cũng đặc biệt khi dân sự Chúa cử hành Lễ Vượt Qua tại Ai-cập sau đó ra khỏi xứ đó. Khi dân sự bước vào Đất Thánh thì cũng vào dịp Lễ Vượt Qua ( Giô-suê 5:1-15)

4. Lễ Vượt Qua do Vua Ê-xê-chia tổ chức và dịp phục hưng sự thờ phượng của dân Do Thái. Lễ này được dời vào tháng 2 (Tháng Nissan là tháng 1), đây cũng là lần đầu tiên dời lễ kỷ niệm vì các thầy tế lễ chưa dọn mình kịp và dân chúng chưa đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng. (II Sử ký 30)

5. Lễ Vượt Qua được tổ chức bởi Vua Giô-si-a, đây là kỳ Lễ Vượt Qua rất lớn. Kinh Thánh chép “Từ đời tiên tri Sa-mu-ên, trong Y-sơ-ra-ên, người ta không có giữ lễ Vượt qua giống như vậy; cũng chẳng có vua nào trong các vua Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt qua giống như lễ Vượt qua mà Giô-si-a với những thầy tế lễ, người Lê-vi, cả dân Giu-đa, và Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, đã giữ.” (II Sử ký 35:1-26)

6. Lễ Vượt Qua được tổ chức bởi Ê-xơ-ra sau khi dân sự từ Ba-by-lôn trở về Kinh Thánh chép “Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.” (Ê-xơ-ra 6).

7. Lễ Vượt Qua của Chúa Jesus tổ chức trước khi Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời, bị giết để con người bước vào Lễ “Vượt Qua” vĩ đại, từ sự chết đến sự sống đời đời. (Ma-thi ơ 26; Mác 14; Lu ca 22; Giăng 13).


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page