top of page
Tìm kiếm

[ CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL] – BẢY ĐIỀU MÀ CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL NGAY BÂY GIỜ.
1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình được tái lập ở Israel sau cuộc tấn công của Hamas và cầu nguyện cho sự tồn tại của dân tộc Do Thái.


Đức Giê-hô-va là Đấng ban mặt trời làm ánh sáng ban ngày, ân định quy luật cho mặt trăng, và các ngôi sao soi sáng ban đêm; Đấng khuấy động biển cả cho sóng gió gào thét, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán rằng: “Chỉ khi nào quy luật đó Biến mất trước mặt Ta, Thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên Mới vĩnh viễn không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.


Đức Giê-hô-va phán:


“Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao, hay dò được các nền đất bên dưới; thì Ta sẽ từ bỏ cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì mọi việc chúng đã làm,”

Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 31:35-36)


2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi của dân Y-sơ-ra-ên trong Chúa Giê-xu như Phao-lô đã cầu nguyện:

“ Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.” (Rô-ma 10: 1).


3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem:

“ Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. (Thi thiên 122: 6)


4. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành nơi ngợi khen của cả trái đất:

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!”(Y-sai. 62: 6-7)


5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những Cơ Đốc Nhân người Do Thái đang ở Israel :

“phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.” và hỗ trợ những cơ đốc nhân Do Thái hết sức mình có thể (Mt. 9: 36-23; Rô-ma 11: 5; Rô-ma 15: 25-27).

6. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự tuôn tràn Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này:

“ Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm.” (Xa-cha-ri 12:10)


7. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tấm lòng của những người bạn Do Thái của chúng ta “giục lòng tranh đua của họ” như lời Phao Lô đã nói:

“ Tôi lại hỏi rằng: Có phải dân Y-sơ-ra-ên vấp chân dường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để giục lòng tranh đua của họ.”. (Rô-ma 11:11)


Xin Chúa ban phước để Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ sẽ đến với người Do Thái và cả dân ngoại!


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


1 Comment


Trang Đỗ
Trang Đỗ
Oct 16, 2023

Amen Con sẽ cầu nguyện cho hoà bình ở Jerusalem , con cầu nguyện sự an ninh trên dân tộc Israel là tuyển dân của Chúa Jesus Christ

Like
bottom of page