top of page
Tìm kiếm

[ CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL] – ISRAEL TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.[ CẦU NGUYỆN CHO ISRAEL] – ISRAEL TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - MỤC SƯ PHẠM TUẤN NHƯỢNG


“ Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu.” (Rô-ma 10: 1).


“ Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. (Thi thiên 122: 6)


“Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giê-ru-sa-lem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!”(Y-sai. 62: 6-7)


“ Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm.” (Xa-cha-ri 12:10)


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamComments


bottom of page