top of page
Tìm kiếm

CỦA TẾ LỄ VĨ ĐẠI TRONG KỲ LỄ VƯỢT QUA – CHÚA JESUS – CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.


Những ngày này, các cơ đốc nhân tại khắp nơi trên thế giới cùng nhau kỷ niệm kỳ Lễ Thương Khó nhằm suy niệm về sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá. Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho mọi người và để con loài người có thể vượt qua sự chết mà đến sự sống. Kinh Thánh chép chúng ta sẽ “ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;” I Phi-e-rơ 2:9. Có thể nói thời gian này, theo cách thức nào đó, người Do Thái, các cơ đốc nhân trên thế giới đều đang ở trong kỳ Lễ Vượt Qua, mỗi người theo cách của mình để tham sự một kỳ Lễ Vượt Qua vĩ đại.


Có nhiều điều luật trong Lễ Vượt Qua mà chỉ có mình Chúa Jesus đáp ứng được điều đó, chỉ có Chúa Jesus là chiên con không tì vít, là người không có tội trên mình (ai sinh ra bởi người nam và người nữ thì đều sẽ có tội lỗi di truyền trừ ra Chúa, mà Chúa thì sanh bởi Đức Thánh Linh). Kinh Thánh có nói chỉ chiên con không tì vít mới được dâng lên và ai không có tội thì mới có thể chết cho người có tội được. Chúng ta biết, ngay cả thời điểm Chúa bị giết cũng vào đúng Lễ Vượt Qua dầu trước đó các thầy tế lễ cũng không muốn bắt và giết Chúa vào dịp lễ này. Mọi sự kiện trong sự chết Chúa, không được sắp đặt nhưng tất cả mọi điều đều diễn ra đúng như Kinh Thánh chép.


Trong Giăng 1:19, Giăng báp tít là nhà tiên tri cuối cùng của Cựu Ước đã giới thiệu Chúa Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Vào ngày 14 tháng Nissan, ngày mà theo luật định từ Chúa, chiên con phải bị giết vào “lối chiều tối” được chép trong Xuất 12 thì Chúa Jesus Christ đã bị treo trên thập tự giá vì lỗi chúng ta cũng vào ngày đó năm 33 AD. Vào giờ thứ ba (9:00 AM), thầy tế lễ thượng phẩm của Y-sơ-ra-ên buộc con chiên Lễ Vượt Qua lên bàn thờ để tế lễ. Vào đúng thời điểm đó bên ngoài các bức tường thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Jesus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã bị đóng đinh vào thập tự giá.


Trong sáu giờ, cả con chiên của Lễ Vượt Qua và Chúa Jesus, Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã ở đó để chịu hiến tế. Vào giờ thứ chín (3 giờ chiều), chiên con của Lễ Vượt Qua đã được thầy tế lễ Thượng Phẩm giết trên bàn thờ thì tại Thập tự giá, Đức Chúa Trời là Cha, để cho Chúa Jesus là con một của Ngài chịu chết vì tội lỗi trên thế gian. Chúa Jesus đã nói lên trong sự đắc thắng “Mọi sự đã được trọn” ( Giăng 19:30 ).


Một trong những điều luật mà Chúa ban cho Môi se trong Kinh Thánh về con cừu được hiến tế thì không có một xương nào bị đánh gãy. Chúa Jesus, Đấng mà Giăng Báp-tít tuyên bố là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng gánh tội lỗi thế gian” ( Giăng 1:29 ), bị đóng đinh trên thập tự giá, thì không có một xương nào của Ngài bị gãy. Như sứ đồ Giăng đã làm chứng, “Những điều này đã xảy ra để lời kinh thánh được ứng nghiệm:“ Xương của người ấy sẽ không bị gãy ”( Giăng 19:36 ). Chính Đức Chúa Trời cha đã làm điều đó để lời tiên tri được ứng nghiệm đến từng chi tiết như trong Thi thiên 34:20 có chép “Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.”


Trong nhiều thế kỷ, tại Do Thái chiên con được dùng trong lễ Vượt Qua chính là chiên con được chăn giữ tại Bết-lê-hem. Trong những cánh đồng của những người chăn cừu đó một giống cừu hiến tế rất đặc biệt đã được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng để đem đến Jerusalem vào Lễ Vượt Qua để dâng lên nhằm che đậy tội lỗi của dân chúng. Thật phù hợp khi Chiên Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, cũng được sinh ra chính tại Bết-lê hem. Cũng giống như chiên con được sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ thì Chúa Jesus vì không có chỗ trọ mà Ngài cũng sinh ra trong nơi thấp hèn như vậy. Chiên Con này trở thành con chiên cuối cùng của Lễ Vượt Qua, con chiên bị hy sinh vì tội lỗi mãi mãi.


Chúa Jesus đã chết vì tội lỗi của chúng ta để có thể làm cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời! Ngài là một Chiên Con đặc biệt, một Chiên Con bị giết, một Chiên Con của sự cứu rỗi, “... Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.” ( 1 Cô-rinh-tô 5: 7 )


Nguyện sự chết của Chúa Jesus sẽ trở nên thật ý nghĩa ở trên đời sống của mỗi chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page