top of page
Tìm kiếm

CHẶNG XI TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ.


( Chặng thứ mười một của mười bốn chặng đường thánh giá CHúa )


Nhà thờ Mộ Thánh là nơi có năm chặng còn lại của 14 chặng đường Chúa chịu thương khó. Nhà thờ Mộ Thánh được sở hữu bởi 6 giáo hội khác nhau. Mỗi giáo hội có những lưu trữ và kỷ niệm riêng.


Trên trần của nhà nguyện có hình ảnh kỷ niệm được làm vào thế kỷ 12 về Sự thăng thiên của Chúa Giêsu - bức tranh khảm thời Thập tự chinh duy nhất còn sót lại trong nhà thờ.Bên trong Nhà thờ Mộ Thánh là ga thứ mười một của Via Dolorosa, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Ở gian giữa của nhà nguyện thuộc giáo hội Công giáo nơi mà người ta tin Chúa Jesus đã bị đóng đinh vào thánh giá. Nằm bên phải trên đồi Gô-gô-tha, là địa điểm của Ga thứ mười một.


Tại đây, Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá, như được mô tả trong bức tranh khảm mà chúng ta thấy đối diện với chúng ta. Một bức tranh khảm thập tự chinh trên trần nhà mô tả Chúa Giê-su là người cai trị thế giới, và trên tường là hình ảnh Sự trói buộc của Y-sác, theo truyền thống cổ xưa, đã thực sự diễn ra tại đồi Can-vê - ám chỉ về sự đóng đinh của Chúa Giê-su và sự phục sinh của ngài. Phần này của khu phức hợp thuộc về Nhà thờ Công giáo và do đó được gọi là Calvary Latinh; khu vực bên trái (Trạm thứ mười hai của Thánh giá) thuộc về Nhà thờ Chính thống Hy Lạp và được gọi là Đồi Chính thống Hy Lạp.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page