top of page
Tìm kiếm

CHẶNG XIII TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS BỊ HẠ XUỐNG THÁNH GIÁ.

Comentários


bottom of page