top of page
Tìm kiếm

CHẶNG XIII TRONG 14 CHẶNG ĐƯỜNG CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA JESUS BỊ HẠ XUỐNG THÁNH GIÁ.Giữa các nhà nguyện Công giáo và Hy Lạp là một bàn thờ Công giáo của Đức Mẹ Sầu Bi , mô tả Đức Mẹ với thanh gươm đâm vào tim, đây chính là Trạm thứ mười ba trong chặng đường thương khó Chúa.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#chặng_thứ_mười_ba

#viadolorosa

#14_chặng_đường_thánh_giá

bottom of page