top of page
Tìm kiếm

DÂN DO THÁI BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP VIỆC DỰNG ĐỀN TẠM CHO CHÚA TRONG ĐỒNG VẮNG.Hôm nay, thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 23 tháng Adar năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Theo đó, hôm nay chính là ngày đầu tiên Môi-se hướng dẫn dân sự bắt đầu “thời gian luyện tập” trong 7 ngày về cách dựng Đền tạm cho Chúa trong đồng vắng.


Vào ngày 11 tháng Tishrei của năm 2449 kể từ khi tạo dựng (1312 TCN) - sáu tháng sau khi dân Do Thái được Chúa dẫn dắt ra khỏi Ai Cập, bốn tháng sau sự khải thị tại núi Sinai, và 80 ngày sau khi họ thờ phượng con bò vàng. Dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu xây dựng “Mishkan” hay còn được gọi là “Đền tạm” “Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ” Xuất 25:8 Đây là đền thờ có thể di động được, một nơi mà Chúa Giê-hô-va ở cùng với dân sự, ở giữa dân Do Thái trong hành trình băng qua sa mạc.- một khu bảo tồn di động để chứa sự hiện diện của Thần thánh ở giữa họ khi họ hành trình qua sa mạc)


Chính Chúa đã hướng dẫn cho Môi se chi tiết của việc xây dựng Đền Tạm, bộ hướng dẫn chi tiết được ban hành cho Moses trên núi Sinai, kéo dài 74 ngày, và hoàn thành vào ngày 25 của Kislev; Kinh Thánh chép về mệnh lệnh của Thiên Chúa “Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm.” Xuất 40:2 và theo đó 3 tháng sau “Đến ngày mồng một tháng giêng về năm thứ hai, thì đền tạm đã dựng.” Xuất 40:17.


Trong một tuần lễ từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Adar, Mishkan được dựng lên vào mỗi buổi sáng và tháo dỡ vào mỗi buổi tối; Môi-se phục vụ với tư cách là thầy tế lễ cả và bắt đầu xức dầu cũng như hướng dẫn A-rôn và bốn con trai của ông vào chức vụ tư tế.


Sau đó, vào “ngày thứ tám” - ngày 1 tháng Nissan tức ngày mồng một tháng giêng - Đền Tạm của Chúa hay là “Mishkan” đã được “tập hợp (dựng nên) vĩnh viễn” (nghĩa là, được đặt để đứng vững cho đến khi Đức Chúa Trời phán bảo để tiếp tục hành trình ), Aaron và các con trai của ông đảm nhận chức tư tế, và sự hiện diện của thần thánh đã đến ở trong Mishkan.


Kinh thánh chép khi Đền Tạm được dựng nên thì “Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, cho đến đỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm.Vả, trong các sự hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên” Xuất 40: 34-38


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#đền_tạm

bottom of page