top of page
Tìm kiếm

DÒNG THỜI GIAN THEO TRUYỀN KHẨU CỦA NGƯỜI DO THÁI CHO ĐẾN KHI NGƯỜI DO THÁI HOÀN THÀNH SÁCH TAMULD


Lịch người Do Thái được tính bắt đầu từ khi thế giới được sáng tạo, dòng thời gian dưới đây được tính theo dòng thời gian của người Do Thái. Năm mới theo dương lịch là năm 2023 thì với người Do Thái là năm 5783 vào cuối năm 2023 sẽ đến năm mới 5784 của người Do Thái. Dòng thời gian dưới đây được tính từ khi Môi-se nhận được Kinh Thánh Torah ( Ngũ Kinh ) trên núi Si-nai cho đến khi Kinh Tamuld của người Do Thái hoàn thành. Đây là dòng thời gian chỉ cho đến hết Cựu Ước và tiếp tục theo như lịch sử của Do Thái Giáo. Cũng là một tư liệu tốt để nghiên cứu và hiểu thêm về Do Thái Giáo.


2448 – Môi-se nhận được kinh Torah trên núi Sinai

2488 – Giô-suê và Ê-lê-a-sa

2516 – Phi-nê-a – Trưởng lão và Thẩm phán:

Ốt-ni-ên đến năm 2566

Ê-hút cho đến năm 2636

Sam-ga đến năm 2636

Ba-rác & Đê-bô-ra đến năm 2676

Ghi-đê-ôn & con trai đến năm 2719

Thô-la đến năm 2742

Giai-rơ đến năm 2764

Giép - thê đến năm 2787

Iếp-san ( Boaz ) đến năm 2793

Ê-lôn đến năm 2803

Áp-Đôn đến năm 2811

Sam-sôn đến năm 2830

2830 – Hê-li và tòa án của anh ấy

2870 – Sa-mu-ên và triều đình của ông

2884 – Đa-vít và tòa án của ông

2924 – A-bi-tha của Si-lô và tòa án của ông

2962 – Tiên tri Ê-li

3047 – Tiên tri Ê-li-sê

3055 – Thầy tế lễ Giê-hô- gia-đa

3070 – Xa-cha-ri thầy tế lễ

3090 – Ô-sê

3110 – A-mốt

3140 – Ê-sai

3160 – Mi-chê

3190 – Giô-ên

3240 – Na-hum

3254 – Ha-ba-cúc

3280 – Sô-phô-ni

3316 – Giê-rê-mi

3350 - Ba-rúc con trai Nê-ri-a

3370 – E-xơ-ra và triều đình của ông ( Tòa công luận - bao gồm Đa-ni-ên , Mạc-đô-chê , Nê-hê-mi , Ha-na-nia, Mishael và Azariah )


………………………………….

3400 – Simon Công Chính

3460 – Antignos của Soho

3500 – Jose con trai của Yoezer và Jose con trai của Yochanan

3560 – Joshua con trai của Perachiah và Nitai người Arbelite

3621 – Giu-đa con trai của Tabbai và Simon con trai của Shetach

3722 – Shemaya và Avtalyon

3728 – Hillel và Shammai

3768 – Rabban Siimon con trai của Hillel và Giáo sĩ Yochanan con trai của Zakkai

3800 – Rabban Gamliel, con trai của Simon và các môn đệ của Giáo sĩ Yochanan, con trai của Zakkai

3810 – Rabban Simon, con trai của Gamliel và Rabbi Akiba

3828 – Rabban Gamliel và các đệ tử của Rabbi Akiba

3881 – Rabban Simon con trai của Gamliel

3910 – Rabbi Judah the Prince – Redactor của Mishnah

3979 - Các con trai của ông, Rabbi Simon và R. Gamliel, R. Chiyah, Rav , Samuel và Yochanan

4010 – R. Huna , R. Judah, R. Nachman, R. Kahana

4060 – Rabba và R. Joseph

4085 – Abaye và Rava

4127 – Rav Ashi và Ravina

4260 – Hoàn thành Talmud thông qua R. Ashi, Ravina và các môn đệ của họ


Nguồn học tập Do Thái


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page