top of page
Tìm kiếm

HOSHANA RABBAH – NGÀY HÔ-SA-NA LỚN VÀ NHỮNG PHONG TỤC DO THÁI NÊN BIẾT TRONG NGÀY NÀY.Hôm nay, Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022 nhằm ngày 21 tháng Tishrei, năm 5783 theo lịch Do Thái. Ngày thứ bảy của Sukkot ( kỳ lễ lều tạm là kỳ kéo dài trong 7 ngày và kết thúc vào ngày thứ 8 ) được gọi là "Hoshana Rabbah" . Đây được coi là ngày cuối cùng của "cuộc phán xét" thần thánh, trong đó số phận của năm mới được xác định. Bài Thi thiên L'David Hashem Ori , trong lời cầu nguyện hàng ngày của người Do Thái kể từ ngày 1 của Elul, được đọc lại lần cuối cùng vào ngày hôm nay.


HOSHANA RABBAH – NGÀY HÔ-SA-NA LỚN – NGÀY CỨU RỖI VĨ ĐẠI


Một trong những ý nghĩa gốc của từ Hô-sa-na mà Cơ Đốc Nhân quên mất đó chính là “Xin Chúa Cứu”; từ này được dùng khi Chúa Jesus vào thành Jerusalem “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9; Mác 11:9; Giăng 12:13); điều này có nghĩa là “xin Chúa cứu” và ban phước lành cho dân chúng.


Hôm nay cũng chính là ngày lễ hội Hoshana (Hô-sa-na) Rabbah (Sự cứu rỗi vĩ đại; hay ngày Hô-sa-na lớn) nhằm vào ngày thứ bảy và nằm trong kỳ lễ Sukkot của người Do Thái, ngày thứ 21 trong tháng Tishrei. Lễ Sukkot (Lễ lều tạm) là lễ hội vui mừng trong tám ngày gần như đã kết thúc và nó sẽ khép lại với ba ngày lễ hội cuối cùng: Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret (ngày hội thứ tám) và Simchat Torah (Niềm vui của Torah).

Lễ hội Hoshana Rabbah, bắt đầu vào đêm qua và theo thông lệ, nhiều người đã thức cả đêm để đọc toàn bộ sách Phục truyền luật lệ ký và Sách Thi thiên. Vào ngày này, người dân Do Thái trên khắp thế giới đang hết sức thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của họ, vì theo truyền thống, hôm nay là ngày phán xét được ấn định trên Yom Kippur được “giải quyết”.Hoshanah Rabbah được các giáo sĩ Do Thái xem như một ngày lễ Yom Kippur nhỏ , một ngày mà toàn thể cộng đồng Do Thái được Thiên Chúa đánh giá. Vì lý do đó, ngày này được đặc trưng bởi sự cầu nguyện, ăn năn và ngợi khen.


Ngày nay việc tuân thủ các nghi lễ của Hoshana Rabbah gợi nhớ đến những nghi thức thực hành tồn tại trong thời của Đền Thánh ở Jerusalem . Trong suốt lễ mọi người sẽ cầm bốn loài trên tay (trái cây tốt, nhành cây rậm, cành chà là và cành dương liễu), đi vòng quanh bàn thờ (bimah) trong nhà hội. Đây là nghi thức được ghi lại trong Mishnah : "Theo thông lệ, mỗi ngày có một đám rước quanh bàn thờ của Sukkot, và bảy vòng vào ngày thứ bảy ”( Sukkah 4: 5).Như bức tường thành Giê-ri-cô đã được bao bọc và “ vách thành liền ngã sập,” sau khi dân sự đi vòng quanh bảy vòng như trong Giô-suê 6, thì sự ngăn cách của chúng ta với Cha Thiên Thượng cũng bị phá bỏ trong ngày hôm nay. Hơn nữa, bảy vòng tương ứng với bảy từ tiếng Hê-bơ-rơ trong Thi thiên 26: 6. “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài;”


Mỗi khi đi một vòng người Do Thái lại hô lên những tiếng “hoshia'na; hô-sa-na” như ý nghĩa trong Thi Thiên 118:25-26 “Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy cứu[hoshia'na]; Đức Giê-hô-va ơi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người.”


Mỗi “hoshia'na” vang lên cũng là sự tưởng nhớ đến một tổ phụ, nhà tiên tri hoặc nhà vua. Theo truyền thống thì đó là Áp-ra-ham, Isaac, Jacob, Moses (nhà tiên tri tiếng Do Thái quan trọng nhất), Aaron (anh trai của Moses, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên ), Joseph (con trai nổi tiếng nhất của Jacob), David (vị vua quan trọng nhất của Israel).


Ngoài ra, trong Hoshana Rabbah bài hát hoshanot cũng được hát lên cùng với câu nguyện cầu, " Kol mevasser, mevasser ve-omer” để bày tỏ hy vọng về sự đến nhanh chóng của Đấng Mê-si.


Vào thời Đền thờ, trong lễ Hoshana Rabbah, người Do Thái đã kêu lên rằng “Ana Adonai Hoshia'na,” có nghĩa là “Lạy Chúa, xin cứu chúng con!” Lời cầu nguyện này không bao giờ được thốt ra một cách vô ích: Đức Chúa Trời hứa rằng tất cả những ai kêu cầu danh Ngài sẽ được cứu.


“Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi.” (Giô-ên 2:32; xem thêm Rô-ma 10:13)


TIÊN TRI A-GHÊ TRUYỀN THÔNG ĐIỆP KHUYẾN KHÍCH XÂY DỰNG ĐỀN THỜ THỨ 2 (353 TCN)


Vào ngày này, nhà tiên tri A-ghê đã nhận được một thông điệp thiêng liêng trong A-ghê 2:1 “ Ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng: Bây giờ hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng:” Theo đó A-ghê đã hướng dẫn khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực xây dựng Ngôi đền thứ hai , việc xây dựng đã bị dừng lại khoảng mười bảy năm trước:


“Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà nầy [đền thờ thứ nhất]? …. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, … Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy,…”(A-ghê 2: 3–9).


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page