Tìm kiếm

ISRAEL - QUÊ HƯƠNG CỦA HY VỌNG | Rabbi Sacks


“...1/3 người Do Thái ở Auschwitz và Treblinka thuộc Ba Lan đã trở thành trũng xương khô. Ai đã có thể đổ lỗi cho việc nói rằng “Xương của chúng tôi đã bị khô, hy vọng của chúng ta đã hết?” Nhưng chỉ sau 3 năm đứng mặt đối mặt với thần chết, người Do Thái, bằng cách tuyên bố nhà nước Israel, đã đưa ra một lời khẳng định quan trọng về sự sống, như đã nghe thấy trong nhiều thế kỷ, tiếng vọng của Thiên Chúa phán với Ê-xê-chi-ên: “Ta sẽ đem các ngươi trở về đất Israel.”