top of page
Tìm kiếm

Lời Cầu Nguyện cho những chuyến đi

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020Khi bắt đầu cho những chuyến đi xa, đặc biệt là những chuyến đi ra ngoài thành phố thì người Do Thái có một lời cầu nguyện mang tên là Tefilat Haderech “Lời cầu nguyện cho con đường”. Có nhiều phiên bản khác nhau nhưng tất cả đều bắt nguồn từ lời cầu nguyện chính được ghi trong Kinh Talmud ( Talmud là một tập hợp các tác phẩm bao gồm đầy đủ các luật Do Thái và truyền thống, biên soạn và chỉnh sửa giữa thế kỷ thứ ba và thứ sáu).


Khi bắt đầu một chuyến hành trình, thì người Do Thái thường cầu nguyện lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện đó có nội dung như sau:


“Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng có thể đưa tôi đến với sự bình an, chỉ dẫn các bước của tôi trong an bình. Xin Chúa hướng dẫn tôi đi bình an, giải cứu tôi khỏi tay bất kỳ kẻ thù rình rập tôi trên đường đi. Xin Chúa ban phước cho công việc của cánh tay tôi. Xin Chúa cho tôi thấy ân điển, lòng nhân từ và sự thương xót tôi trong mắt Chúa và trong mắt tất cả những ai nhìn thấy tôi. Phước cho Đấng đã nghe lời cầu nguyện của tôi.”


Lời cầu nguyện này cũng được dùng khi người ta quay trở về lại chỉ thay đổi từ “đưa tôi đến” ở trên thành “trả tôi về” khi cầu nguyện để quay trở về.


Cầu xin Chúa ban phước cho những con đường mà bạn sẽ đi và đến. Nguyện xin huyết Chúa bao phủ, thiên sứ Chúa đóng trại xung quanh bạn để bạn được phước khi đi ra và khi đi vào.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

https://www.mucvudothai.org/


#loicaunguyenchochuyendi #loicauchonhungconduong

bottom of page