top of page
Tìm kiếm

Lời tiên tri về thế hệ kỳ diệu của Israel và bảo tồn kỳ diệu của dân tộc Do Thái

Đã cập nhật: 1 thg 6, 2021Trong Sáng thế ký 18:18 Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham, tổ phụ của dân tộc Do Thái, lời hứa về một đứa con trai — và dòng dõi. Ông nói, “Áp-ra-ham, nhờ con trai của ông mà tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ được ban phước” ( Sáng thế ký 12: 3 , 22:18). Khi Áp-ra-ham 100 tuổi và Sa-ra 90 tuổi, Đức Chúa Trời đã ban cho họ một đứa trẻ kỳ diệu. Mỗi người Do Thái còn sống ngày nay là kết quả trực tiếp của một sự ra đời kỳ diệu. Đó là điều kỳ diệu của thế hệ Do Thái.


Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham một vùng đất cho dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham vùng đất mà chúng ta gọi là Y-sơ-ra-ên. Và Ngài đã cho nó một cách vĩnh cửu (Sáng thế ký 12: 1 , 15:16, 15: 18-21, Phục truyền 9: 4).


CHÚA CÓ LỜI TIÊN TRI VỀ SỰ BẢO TỒN KỲ DIỆU CỦA DÂN TỘC DO THÁI


Đức Chúa Trời không chỉ khiến dân Y-sơ-ra-ên trở thành một quốc gia thần kỳ, mà Đức Chúa Trời còn giữ cho dân Y-sơ-ra-ên trở thành một quốc gia thần kỳ. Thi thiên 89 đã cho thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời về dân tộc này. Kinh Thánh tuyên bố về sự trường tồn của dân tộc Do Thái “Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, Và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời.” Thi Thiên 89:29.


Trong Thi Thiên 89 Chúa đã nói trước rằng Ngài sẽ “.. dùng roi đánh phạt sự vi phạm của chúng nó, Và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó.” Tuy nhiên Chúa “…sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi người, Và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết” Chính Chúa cũng nói “Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, Cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít: Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, Và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, Như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy.” (Thi Thiên 89 30-37).


Người Do Thái có thể không vâng lời, họ bị trách phạt, họ bị lưu đày, họ đau khổ, Chúa đã nói trước điều đó. Nhưng Chúa cũng nói trước dân tộc này sẽ trường tồn, họ sẽ tồn tại như mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Giê-rê-mi 31: 35-37 đã xác nhận điều này. “Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét, Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: NẾU LỆ LUẬT ĐÓ MẤT ĐI KHỎI TRƯỚC MẶT TA, THÌ BẤY GIỜ DÒNG GIỐNG Y-SƠ-RA-ÊN CŨNG SẼ THÔI KHÔNG LÀM MỘT NƯỚC TRƯỚC MẶT TA ĐỜI ĐỜI, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vầy: NẾU TRÊN CÓ THỂ ĐO ĐƯỢC TRỜI, DƯỚI CÓ THỂ DÒ ĐƯỢC NỀN ĐẤT; thì cũng vậy, ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Vì vậy, nếu bạn muốn loại bỏ quốc gia Israel, trước tiên bạn phải loại bỏ mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dân tộc này tồn tại như là một quốc gia kỳ diệu. Họ đứng bên cạnh những ngôi mộ của những kẻ bức hại họ. Họ sống tiếp. Khi họ quay trở lại, vùng đất là một sa mạc đầy đá họ đã làm cho Zion bây giờ đang nở rộ như một bông hồng. Mỗi người Do Thái có mặt ở đây ngày hôm nay là nhờ sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, gìn giữ quyền năng trên những người được Ngài chọn.


Trong suốt lịch sử, Satan, kẻ thù truyền kiếp của Israel, đã cố gắng xóa sổ quốc gia này và xóa bỏ lời hứa này, nhưng hắn không thể thực hiện được. Pharaoh của Ai Cập không thể làm giảm bớt những người được Chúa chọn. Biển Đỏ không thể nhấn chìm họ. Giá treo cổ khủng khiếp của Haman không thể xử tử họ. Những kẻ độc tài của thế giới này đã không thể tiêu diệt chúng. Các quốc gia trên thế giới này đã không thể đồng hóa chúng. Trong suốt mười chín thế kỷ, người Do Thái, bị tản lạc khắp đầu cùng đất nhưng họ, vẫn giữ được nguồn gốc, duy trì truyền thống, luật pháp, quy chế và thậm chí cả ngôn ngữ của họ. Chúa đã bảo tồn họ như một quốc gia, một dân tộc có thể xác định được.


Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ “ ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm của chúng nó” và thực sự là Ngài đã làm vậy. Người Do Thái đã bị đòn roi bởi Pharaoh, Nebuchadnezzar, Alexander Đại đế, người La Mã, người Thổ Nhĩ Kỳ, Hitler…. Nhưng họ cũng có lời tiên tri về sự trường tồn cũng như sự phục hồi kỳ diệu của dân tộc này khi họ quay với Chúa.


Quả thật như vậy, nguyện dân Chúa sẽ mãi trường tồn như mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Nguyện mắt Chúa sẽ coi sóc dân sự của Chúa.


Nguồn Adrian Rogers/crosswalk

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page