top of page
Tìm kiếm

MƯỜI NGÀY CỦA SỰ ĂN NĂN ĐỂ “TESHUVAH” VỚI CHÚA TRƯỚC ĐẠI LỄ CHUỘC TỘI – SHOFAR VÀ LỄ THỔI KÈN.Thời gian này nằm trong khoảng thời gian 10 ngày bắt đầu từ Rosh Hashanah và kết thúc vào Yom Kippur được gọi là "Mười ngày ăn năn"; Đây là thời kỳ mà Ê-sai 55:6-7 đã nói “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.”


Mười ngày, từ ngày đầu tiên của Rosh Hashanah cho đến Yom Kippur là những ngày quan trọng nhất trong năm của người Do Thái và mười ngày này, được gọi là Mười ngày của Teshuvah. Teshuvah chính là sự ăn năn theo cách gọi của người Do Thái, Teshuvah có nghĩa là “trở lại” – khi bạn ăn năn thì đó là cách mà bạn quay trở lại với Chúa.

Trong mười ngày “teshuvah” thì việc nghe và thổi kèn Shofar là trọng tâm của kỳ lễ. Ngày đầu tiên của năm (Rosh Hashanah) được gọi là Lễ Thổi Kèn, một kỳ lễ trọng của người Do Thái (Xuất Ê-díp-tô-ký 23:23-24), việc nghe và thổi Shofar được thực hiện vào hai buổi sáng đầu tiên của lễ Rosh Hashanah.Người Do Thái thổi Shofar với các lý do như sau :

1. Là mạng lệnh của Chúa

“Ngày mồng một tháng bảy, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh; chớ nên làm một công việc xác thịt nào; về phần các ngươi, ấy sẽ là một ngày người ta thổi kèn vậy.” Dân số ký 29:1.

2. Vào ngày Rosh Hashanah, người Do Thái thổi Shofar như là sự báo trước cho sự kiện đăng quang của Đức Chúa Trời, Vua của thế giới.

“Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. (Thi Thiên 47:5)

3. Tiếng shofar được thổi lên nhằm đánh thức những linh hồn đang ngủ quên “teshuvah” với Chúa.

“Hỡi linh hồn tôi, vì mầy nghe giọng kèn và tiếng giặc giã.” Giê-rê-mi 4:19.

4. Những tiếng kèn vang lên như những tiếng kèn vang tại núi Si-nai khi Chúa ban Kinh Thánh Torah cho người Do Thái.

“Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa.” Xuất 20:18

5. Những tiếng Shofar như là những tiếng kêu của những nhà tiên tri khi họ thúc giục Y-sơ-ra-ên sửa chữa đường lối của họ, quay trở lại với Đức Chúa Trời và các điều răn của Ngài.

“Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể!” Giô-ên 2:15

6. Tiếng Shofar cũng nhắc nhở người Do Thái về những kẻ thù đã vào Đền thờ ở Jerusalem và phá hủy nó.

“Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-Kê-rem; vì từ phương bắc xảy đến một tai nạn, và sự tàn hại rất lớn.” Giê-rê-mi 6:1.

7. Được làm bằng sừng của một con cừu đực, shofar nhớ lại của lễ hy sinh Y-sác mà Áp-ra-ham định dâng lên. Y-sác được được cứu khi Đức Chúa Trời chỉ cho Áp- ra -ham một con cừu đực để mang về làm của lễ thay cho ông.

“Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.” Sáng thế ký 22:13

8. Âm thanh Shofar như là lời báo trước giờ của Đức Chúa Trời.

“Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi vang ra trên núi thánh ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần:” Giô-ên 2:1

9. Tiếng kèn Shofar báo hiệu ngày phán xét.

“ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành.” Sô-phô-ni 1:16.

10. Tiếng Shofar mang lại hy vọng cho người Do Thái về “tiếng kèn vĩ đại” sẽ được vang lên cho những người Do Thái nằm khắp cùng trái đất trong sự trở lại của Chúa Cứu Thế.

“Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp; Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn, và đi với gió lốc phương nam.” Xa-cha-ri 9:19.

11. Tiếng kèn Shofar cũng nhắc nhỏ về sự sống lại của những kẻ chết.

“Hỡi các ngươi hết thảy, là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi, hãy xem; vừa khi kèn thổi, hãy nghe!” Ê-sai 18:3

12. Người Do Thái tin rằng rằng Satan thường đứng ở phía bên phải để buộc tội một người trước Chúa. Vì vậy những người thổi Shofar sẽ thổi Shofar ở bên phải miệng của anh ta, để những tiếng của Shofar “làm bối rối” Sa-tan để không buộc tội người khác.Kinh Thánh trong Xa-cha-ri 3:1 có chép “Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người.” hay trong Thi thiên 109 : 6 “Cho kẻ cừu địch ( Sa tan ) đứng bên hữu nó.”.


Ma thi ơ 24:31 “Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” “trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (I Cô-rinh-tô 15:52) “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.” I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16.


Xin Chúa giúp để chúng ta biết ăn năn tội của mình để “teshuvah” “trở lại” với Chúa để khi tiếng kèn chót thổi lên chúng ta sẽ được sống lại cùng với Chúa và sẽ được đồng trị với Ngài.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page