top of page
Tìm kiếm

MENORAH CHÍN NGỌN – ĐÈN CỦA KỲ LỄ HANUKAHKỳ lễ Chanukah tại đất nước Do Thái được gọi tên là Lễ Hội Ánh Sáng, trọng tâm trong kỳ lễ đó chính là đèn thắp sáng có tên là Menorah. Khi nói đến Menorah thì chính là nhắc đến cây đèn 7 ngọn để trong đền tạm và đền thờ. Menorah trong tiếng Do Thái có nghĩa là “đèn”. Ngày nay tại Do Thái cả hai loại đèn đèn 7 ngọn và đèn 9 ngọn nến đều được nhắc đến như là Menorah, nhưng mỗi cây đèn đều có những lịch sử khác nhau.


ĐÈN 7 NGỌN.Đèn 7 ngọn là cây đèn mà Chúa đã chỉ cách để tạo nên một cách tỉ mĩ trong Xuất 25:31-39. Đèn này được đặt trong hội mạc, hay trong nơi chí thánh trước hòm bảng chứng. Đèn này phải được thắp sáng luôn luôn trong lều tạm hay trong đền thờ như trong Xuất 27:20 có chép “Ngươi hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu lọc ô-li-ve ép, đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn.”


Đây là cây đèn rất đặc biệt, một Menorah bảy ngọn được nhắc đến trong sự hiện thấy của tiên tri Xa-cha-ri như là năng quyền của Đức Thánh Linh “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 4. Đến thời tân ước, khi sứ đồ Giăng được Chúa cho nhìn thấy những hình ảnh trên thiên đàng thì ông viết lại “Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm; và bảy ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi: Đó là bảy vị thần của Đức Chúa Trời.” Khải Huyền 4:5.


ĐÈN 9 NGỌNVào ngày 25 tháng Kislev năm 3622 theo lịch Do Thái, Maccabees đã giải phóng Đền Thánh tại Jerusalem, sau khi đánh bại đội quân hùng mạnh và đông đảo hơn rất nhiều của vua Syria-Hy Lạp Antiochus IV, người đã cố gắng loại bỏ mạnh mẽ niềm tin và thực hành của Do Thái giáo khỏi người dân Israel. Những người Do Thái chiến thắng đã sửa chữa, làm sạch và làm lại Đền thờ để phục vụ Đức Chúa Trời.


Theo Tamud khi họ tìm cách thắp sáng Menorah của Đền thờ (ngọn nến bảy nhánh), họ chỉ tìm thấy một ít dầu ô liu duy nhất đã thoát khỏi sự ô uế của người Hy Lạp. Nhưng thật kỳ diệu, họ thắp sáng menorah trong tám ngày dù dầu đó chỉ đủ thắp sáng một ngày. Người Do Thái tin rằng đây là phép lạ từ Đức Chúa Trời nên đã quyết định tổ chức Lễ Hội Ánh Sáng hằng năm trong tám ngày nhằm để nhớ đến tám ngày đèn được thắp sáng.


Kiểu mẫu đèn mà Chúa dạy dùng trong đền thờ có bảy ngọn, riêng đèn được dùng trong Lễ Hội Ánh Sáng có chín ngọn và được gọi là đèn Hanukkah. Menorah chứa chín ngọn lửa, tám ngọn tượng trưng cho tám ngày phép lạ được thắp sáng, ngọn thứ chín được gọi là shamash “người phục vụ” và được sử dụng để đốt tám ngọn lửa khác.


Mỗi một ngày người Do Thái sẽ thắp sáng 1 ngọn đèn cho đến ngày thứ tám để ăn mừng và nhắc đến phép lạ hình thành nên ngày lễ này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.
bottom of page