top of page
Tìm kiếm

NGÀY Ê-XÊ-CHI-ÊN ĐƯỢC CHÚA KÊU GỌI VÀ NHÌN THẤY KHẢI TƯỢNG “CỖ XE THẦN THÁNH” KÉO THEO NGAI CHÚA.Hôm nay, Thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022 nhằm ngày 5 tháng Tammuz, năm 5782 theo lịch sáng tạo. Hôm nay chính là ngày Ê-xê-chi-ên được Chúa kêu gọi phụ vụ Chúa khi ông nhìn thấy khải tượng “cỗ xe thần thánh” kéo theo ngai của Đức Chúa Trời trong sách Ê-xê-chi-ên 1 .


Sách Ê-xê-chi-ên 1:1 có chép “Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đương ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời.” Đây chính là ngày khởi đầu chức vụ của Ê-xê-chi-ên, Chúa cũng đã gọi Ê-xê-chi-ên giống như Giê-rê-mi, Giăng Báp tít, từ trong dòng dõi của các thầy tế lễ để làm chức vụ tiên tri cho Chúa.


Sách Ê-xê-chi-ê 1:1 và Thi thiên 137:1 có nhắc đến bờ sông Kê-ba, nơi Ê-xê-chi-ên được kêu gọi, sông Kê-ba là con kênh nối hai con sông Ơ-phơ-rát và Hi-đê-ke (Tigris). Ngày nay sông này được gọi là Kabour (cũng gọi là Nerkabari). Nơi đây là chỗ của cộng đồng người Y-sơ-ra-ên trong thời gian bị lưu đày tại Babylon.


Ê-xê-chi-ên bị bắt lưu đày qua Ba-by-lôn trong lần thứ hai, tức là 8 năm sau khi Đa-ni-ên bị đưa đi và 11 năm trước khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Sách II Vua 24:1 và Đa-ni-ên 1;1 là sự kiện dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày lần thứ I, trong đó có Đa-ni-ên (606 TC.) Sách II Vua 24:14-16, tường thuật về việc dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày lần thứ II, trong đó có Ê-xê-chi-ên (597 TC.).


Vì người Ba-by-lôn lựa bắt lưu đày những người có những tiêu chuẩn như: Thuộc Hoàng tộc, quan chức, trẻ, không bị tật nguyền (Đa-ni-ên 1:3-4). Những lính chiến mạnh mẽ, thợ chuyên môn (mộc, rèn…) (II Vua 24:14-16) Do đó, có thể biết Ê-xê-chi-ên thuộc vào thành phần trên. Ê-xê-chi-ên là thầy tế lễ nên khi ông bị lưu đày thì là lúc ông được 25 tuổi trở lên.


Ê-xê-chi-ên 1:1 nói đến “năm thứ ba mươi” đây cũng là tuổi của ông khi bắt đầu chức vụ. Theo đó thì ông sinh vào khoảng năm 622 TCN, vào khoảng thời gian cải cách của Giô-si-a , và ngay sau khi Giê-rê-mi kêu gọi làm chức vụ tiên tri vào khoảng năm 626 TCN.Ezekiel ( tiếng Hebrew : יְחֶזְקֵאל Ê-xê-chi-ên ) tên này có nghĩa là Sức lực của Chúa hay là Đức Giê-hô-va làm cho mạnh mẽ. Theo truyền thống Do Thái thì Ê-xê-chi ên cũng như Giê-rê-mi được xem là dòng dõi của Giô-suê và Ra-háp được chép trong Talmud ( Meg 14b ) và Midrash ( sifri, 78 ). Một số tuyên bố được tìm thấy trong các tài liệu của giáo sĩ Do Thái cho rằng Ê-xê-chi-ên là con trai của Giê-rê-mi, người được gọi là Bu-xi như trong Ê-xê-chi-ên 1:3 có chép.


Theo Midrash (Midrash Canticles Rabbah vii. số 8) thì ba người Hananiah, Mishael, và Azariah (còn gọi là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô sách Đa-ni-ên 3) đã đến gặp tiên tri Ê-xê-chi-ên trước khi đối diện với lệnh của vua Nê-bu-cát-nết-sa.


Các lời tiên tri nổi tiếng nhất của ông được biên soạn trong Sách Ê-xê-chi-ên, là những khải tượng của ông về Cỗ xe thần thánh, Thung lũng Xương khô và Ngôi đền Thứ ba. Theo Ê-xê-chi-ên 1:1 thì vào ngày ông được kêu gọi, ngày 5 tháng Tammuz của năm 3332 kể từ khi được sáng tạo (429 TCN), Ê-xê-chi-ên, đã nhìn thấy khải tưởng đầu tiên của mình là hình ảnh “Cỗ xe thần thánh” . Thời điểm này là thời kỳ đen tối của Y-sơ-ra-ên, Chúa đã cho Ê-xê-chi-ên hiểu được rằng cho dù hoàn cảnh làm nản lòng ra sao đi nữa thì cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời vẫn đang ngự trên ngôi, Ngài vẫn tiếp tục hoàn thành mục đích thánh của Ngài trong thế gian này.


Sự hiện thấy này của Ê-xê-chi-ên chứa đựng nhiều điều bí ẩn không giải thích được, tuy nhiên có một sứ điệp rất rõ ràng và có sức tác động mạnh mẽ: Đức Giê-hô-va là Chúa Chí Cao của Y-sơ-ra-ên và của tất cả mọi dân mọi nước trên đất.


Cũng vậy, một thời kỳ đen tối đang trải qua trên đất, với dịch bịnh hoành hành nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang ngự trên ngôi, Ngài vẫn tiếp tục hoàn thành mục đích thánh của Ngài trong thế gian này.


Nguyện xin Chúa ban phước cho quý con cái Chúa và gìn giữ hết thảy mọi người.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


コメント


bottom of page