top of page
Tìm kiếm

NGÀY CAIN GIẾT A-BÊN, ĐỀN TẠM HOÀN THÀNH VÀ BẮT ĐẦU LỄ HỘI ÁNH SÁNG.Thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022 năm nay nhằm ngày 25 tháng Kislev, năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo. Vào ngày này, lịch Do Thái ghi nhận một số các sự kiện đã diễn ra như sau :


1. Cain giết Abel (3720 TCN)


Vụ giết người đầu tiên trong lịch sử xảy ra vào ngày 25 tháng Kislev trong năm 41 kể từ khi được tạo ra (3720 TCN), khi con trai cả của Adam và Eve, Cain, giết chết em trai của mình, Abel, như được kể lại trong chương 4 của sách Sáng thế ký.


Sáng thế ký 4 : 8 chép “Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.” Theo đó, trước khi giết A-bên thì đã có cuộc nói chuyện giữa A-bên và Ca in và cuộc nói chuyện này theo như ghi chép trong Midrash của người Do Thái thì có nhiều điều đã xảy ra trước đó.


Cain và Abel cùng được sinh ra cho A-đam và Ê-va vào ngày thứ sáu của sự sáng tạo. Theo Midrash thì họ được sinh ra trước cả khi Adam và Eve phạm tội. Midrash kể rằng ba phép lạ đã xảy ra cho A-đam và Ê-va vào ngày đầu tiên đó là: họ được tạo ra, Ê-va thụ thai ngay lập tức và cô sinh con. Eve đặt tên cho con trai đầu lòng của cô là “ Kayin ” (Cain), có nghĩa là “mua lại”. Eva thụ thai một lần nữa và sinh ra một người con trai thứ hai, người mà họ đặt tên là “ Hevel ” (Abel), có nghĩa là “hơi nước” (Bereishit Rabbah 22: 2.)


2. Mishkan (Đền tạm) hoàn thành (1312 TCN)


Vào ngày hôm nayngày 25 tháng Kislev trong năm. 2449 từ khi sáng tạo (1312 TCN) Mishkan (Đền tạm) nơi Chúa hiện diện cùng dân sự Chúa trong đồng vắng được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Môi-se đã được hoàn thành. Tuy nhiên, Mishkan (Đền tạm) đã không được lắp ráp, cho đến 3 tháng sau. Từ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm đó, Mishkan (Đền tạm) được lắp ráp và tháo dỡ hàng ngày trong 7 ngày như là để “huấn luyện” việc lắp rắp trước khi chính thức lắp rắp và được cung hiến vào ngày 1 tháng Nissan.


Các nhà hiền triết Do Thái cho rằng ngày của hoàn thành Mishkan (Đền tạm), 25 tháng Kislev đã được bù đắp lại vào 12 thế kỷ sau, khi Maccabees cung hiến Đền Thánh vào ngày 25 tháng Kislev năm 3622 theo lịch sáng tạo (139 TCN ).


3. Phép lạ Chanukah – Lễ Hội Ánh Sáng (139 TCN)


Vào ngày 25 tháng Kislev trong năm 3622 theo lịch Do Thái Giáo, Maccabees đã giải phóng Đền Thánh tại Jerusalem, sau khi đánh bại đội quân hùng mạnh và đông đảo hơn rất nhiều của vua Syria-Hy Lạp Antiochus IV, người đã cố gắng loại bỏ mạnh mẽ niềm tin và thực hành của Do Thái giáo khỏi người dân Israel. Những người Do Thái chiến thắng đã sửa chữa, làm sạch và làm lại Đền thờ để cung hiến phục vụ Đức Chúa Trời.


Khi họ bắt đầu thắp sáng lại các Menorah (chân đèn bảy ngọn) của Đền Thánh thì tất cả dầu của Đền thờ đã bị ô uế bởi những kẻ xâm lược ngoại giáo. Vào lúc này họ chỉ tìm thấy một ít dầu ô liu nguyên chất không bị ô uế theo đúng nghi thức. Thật kỳ diệu, nguồn dầu vốn chỉ cung cấp trong một ngày đã cháy trong tám ngày, cho đến khi có được dầu nguyên chất mới. Để tưởng nhớ, người Do Thái đã tổ chức lễ hội Chanukah kéo dài 8 ngày, trên đó ánh sáng được thắp sáng hàng đêm để nhớ đến điều kỳ diệu này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

Commentaires


bottom of page