top of page
Tìm kiếm

NGÀY MÔI SE PHÁT HỦY CÒN BÒ BẰNG VÀNG VÀ XIN SỰ THA THỨ CHO DÂN SỰ CHÚA (1313 TCN).Thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày18 tháng Tammuz năm 5783 theo lịch Do Thái. Theo truyền thống Do Thái thì đây chính là ngày mà Môi-se đã phá hủy thần tượng con bò bằng vàng mà dân Do Thái đã dựng lên để thờ lạy ở trong đồng vắng.


Khi Môi-se lên Núi Sinai để nhận Mười Điều Răn ( Xuất Ê-díp-tô Ký 24: 12–18 ), ông rời dân Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm . Dân Y-sơ-ra-ên sợ rằng ông sẽ không trở lại và yêu cầu A-rôn làm cho họ làm “Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se nầy, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi”. A-rôn thu thập những bông tai và đồ trang sức bằng vàng của dân Y-sơ-ra-ên, làm một “bò con đúc” và họ tuyên bố: “Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” ( Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 1–4 ) .


“A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó; đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va!” . Vì vậy, họ dậy sớm vào ngày hôm sau và “dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 6) Đức Chúa Trời nói với Môi-se những gì dân Y-sơ-ra-ên đã làm và họ đã phản bội lại Đức Chúa Trời. Ngài phán rằng “Ta đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ. Vả, bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn.”. Môi-se đã tìm kiếm Chúa, cầu xin cho dân sự mình và “Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài nói rằng sẽ giáng cho dân mình.” ( Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 11–14 )


Môi-se từ trên núi đi xuống, nhưng khi nhìn thấy con bò, ông nổi giận và “liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi; đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến thành ra bụi, rải trên mặt nước, và cho dân Y-sơ-ra-ên uống.” Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Dân nầy làm chi anh, mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? và ông đã thừa nhận rằng đã lấy vàng của dân sự để đúc ra tượng bò vàng( Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 21–24 ).Kinh thánh ghi lại rằng chi phái Lê-vi không thờ con bê vàng. Môi-se đứng ở cổng trại và nói: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây! Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người.” Tất cả các con trai của Lê-vi tụ họp lại với Môi-se, và Môi-se đã nói với họ “Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa nầy đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu, và kẻ lân cận mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se; trong ngày đó có chừng ba ngàn người bị chết.” ( Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 26–28 )


Nê-hê-mi 9:18 -21 có nói đến lòng thương xót của Chúa đối với dân tộc này rằng “Dẫu khi chúng làm một con bò con đực, mà rằng: Nầy là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ê-díp-tô và chọc cho Chúa giận nhiều, thì CHÚA VÌ SỰ THƯƠNG XÓT CHÚA, KHÔNG LÌA BỎ chúng trong đồng vắng; TRỤ MÂY DẪN ĐƯỜNG BAN NGÀY, không lìa khỏi trên chúng, hoặc TRỤ LỬA LÚC BAN ĐÊM CHIẾU SÁNG và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. CHÚA CŨNG BAN CHO chúng THẦN LINH LƯƠNG THIỆN CỦA CHÚA ĐỂ DẠY DỖ cho chúng, KHÔNG TỪ CHỐI CHO MIỆNG CHÚNG ĂN MA-NA và ban cho chúng nước đặng uống khát. Phải, CHÚA NUÔI DƯỠNG CHÚNG BỐN MƯƠI NĂM trong đồng vắng CHÚNG CHẲNG THIẾU THỐN chi cả; QUẦN ÁO chúng KHÔNG CŨ RÁCH, và CHÂN chúng CHẲNG PHÙ LÊN.”


Thật lạ lùng về sự thương xót Chúa, dân Do Thái sau đó cũng dựng tượng bò vàng một lần nữa ở vương quốc phía bắc nơi mười chi phái bước ra lập vương quốc riêng. Cũng bởi vậy, ngày nay người ta không còn nhắc nhiều đến mười chi phái còn lại nữa…


Nguyện xin Chúa giúp để không một “con bò vàng” nào được dựng lên trong đời sống chúng ta để phước hạnh của Chúa luôn ở cùng chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page