top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ DO THÁI – NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO VÀ SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TƯỜNG THÀNH.


1. NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI – KHỞI NGUYÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO.


Lịch người Do Thái bắt đầu từ khi Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật, vì vậy NĂM ĐẦU TIÊN của người Do Thái chỉ có NĂM NGÀY. Năm thứ nhất bắt đầu khi Chúa tạo dựng nên loài người và đó là ngày thứ 6 theo như Sáng thế ký 1 chép.


Hôm nay, Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 25 tháng Elul năm 5782 theo lịch Do Thái. Theo truyền thống Do Thái thì hôm nay là ngày được gọi với tên gọi là ngày đầu tiên của sự sáng tạo (3760 TCN). Đây có thể nói là NGÀY ĐẦU TIÊN của toàn thế giới, là NGÀY mà CHÚA TẠO NÊN sự TỒN TẠI, THỜI GIAN, VẬT CHẤT, SỰ SÁNG, và SỰ TỐI TĂM. Đây là ngày “khởi đầu của công việc Chúa trên đất”, vào ngày thứ 6, khi Chúa tạo dựng nên A-đam và Ê-va thì bắt đầu từ đó người Do Thái tính các năm của lịch sử. Vì vậy, ngày 25 tháng Elut được nói gọi trong một từ - SỰ SÁNG TẠO.


“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.” Sáng thế ký 1:1-5.


Ấy chính ta là ĐẤNG GÂY NÊN SỰ SÁNG và DỰNG NÊN SỰ TỐI TĂM, …. CHÍNH TA, LÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, LÀM MỌI SỰ ĐÓ. Ê-sai 45:4-7


Khởi nguyên của thế giới bắt đầu từ đây.


Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là BỞI NGÀI và VÌ NGÀI mà được dựng nên cả. Cô-lô-se 1:16.

2. NGÀY NÊ-HÊ-MI XÂY DỰNG XONG TƯỜNG THÀNH JERUSALEM.


Ngày hôm nay, cũng chính là ngày xây dựng xong tường thành Jerusalem, Nê-hê-mi 6:15 chép “Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày.”


Toàn bộ thành phố Jerusalem, bao gồm cả Đền thờ, đã bị phá hủy trong vào 586 TCN bởi vua Nê-bu-cát-nết-sa trong thời vua Sê-đê-kia (II Các vua 25). Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ của Vương quốc Giu-đa ở phía Nam và cuộc trục xuất thứ ba của dân Y-sơ-ra-ên đến Babylon (sự kiện đầu tiên vào khoảng năm 606 TCN).

Chúa có lời tiên tri “Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất nầy.” trong Giê-rê-mi 29:10 và đúng sau 70 năm lưu đày Si-ru (Cyrus II Đại Đế) Vua của Ba Tư đã cho phép họ trở lại Đất Thánh và xây dựng lại Đền thờ và Bàn thờ.

Vào năm 536 TCN, người Do Thái, dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên và Giê-hô-sua, đã xây dựng lại Đền thờ. Việc xây dựng được hoàn thành hai mươi năm sau đó nhằm vào năm 516 TCN.


Vào năm thứ 20 đời Vua Ạt-ta-xét-xe, vua của Ba Tư (khoảng 445 TCN), Nê-hê-mi người dâng rượu cho vua ở kinh đô Su-rơ. Trong một lần phục vụ vua, khi vua biết ông buồn rầu vì tường thành của Jerusalem bị hư nát, cổng thành bị phá hủy. Nhà vua đã cho ông trở lại Giu-đa đồng thời cũng đã đã bổ nhiệm Nê-hê-mi làm tổng đốc của Giu-đa. Nê-hê-mi đã được phép ông ta trở lại và xây dựng lại các bức tường của thành phố Jerusalem.


Lúc xây tường thành, Nê-hê-mi đã đứng ra chống lại sự chống đối của kẻ thù của Đức Chúa Trời và những nỗ lực của họ để ngăn cản ông hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong những điều kiện hết sức khó khăn, ông đã xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem chỉ trong 52 ngày, khôi phục lại sự an toàn và an ninh của thành phố và của. tất cả cư dân của nó.

Nê-hê-mi 6:16 chép khi các bức tường thành được dựng lên thì “ …thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc nầy thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi.”

Đây cũng chính là thời kỳ được gọi là thời kỳ Đền thờ thứ hai và những sự kiện này được mô tả rất chi tiết trong Sách Nê-hê-mi .


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Kommentare


bottom of page