top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY Ê-XÊ-CHI-ÊN NHÌN THẤY SỰ SỤP ĐỔ CỦA THÀNH JREUSALEM.Hôm nay Thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 5 tháng Elul năm 5782 theo lịch Do Thái. Hôm nay là những ngày nằm trong tháng Elul, tháng Elul là tháng cuối cùng của năm Do Thái, đây thường là thời gian xem xét nội tâm và kiểm tra xem xét lại những việc làm và sự tiến bộ về tinh thần của một người trong năm qua và chuẩn bị cho “Những ngày phát xét” sắp tới của năm mới Rosh HaShanah và Yom Kippur (đại lễ chuộc tội).

Là tháng của Lòng thương xót và sự tha thứ nên tháng Elul đó là thời điểm thích hợp nhất để người Do Thái thực hiện teshuvah ("trở lại" với Đức Chúa Trời), cầu nguyện , từ thiện , và tăng Ahavat Yisrael (tình yêu dành cho đồng bào Do Thái ) trong nhiệm vụ hoàn thiện bản thân và đến gần hơn với Đức Chúa Trời.


Các phong tục cụ thể của người Elul bao gồm âm thanh hàng ngày của shofar (sừng của cừu đực) như một lời kêu gọi ăn năn. Baal Shem Tov thiết lập phong tục đọc ba chương Thi thiên bổ sung mỗi ngày và Elul cũng là thời điểm để kiểm tra tefillin và mezuzot của một người ghi chép được công nhận để đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt và phù hợp để sử dụng.


Ngày hôm nay, ngày ngày 1 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 5 tháng Elul năm 5782 cũng là ngày mà tiên tri Ê-xê-chi-ên đã nhìn thấy trong khải tượng về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem (428 TCN).


Vào ngày thứ năm của tháng Elul, Kinh Thánh chép “Năm thứ sáu, ngày mồng năm tháng sáu, khi ta đương ngồi trong nhà, và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta.” Ezekiel đang ngồi trong nhà của ông ở Ba-bi-lôn, với các trưởng lão của Giu-đa ngồi trước mặt ông. Đột nhiên, bàn tay của Đức Chúa Trời rơi xuống trên anh ta, và anh ta trải nghiệm một khải tượng, trong đó anh ta được chở đến Giê-ru-sa-lem và cho thấy tất cả những điều ghê tởm đang diễn ra ở đó. Sau đó, ông được thông báo về sự hủy diệt sắp xảy ra của Jerusalem , thực sự diễn ra chưa đầy 5 năm sau đó.


Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên về ngày đó đã kết thúc với một ghi nhận tích cực trong Ê-xê-chi-ên 11:16-20 “Vậy nên, khá nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Phải, ta đã dời chúng nó nơi xa trong các dân tộc, đã làm tan tác chúng nó trong nhiều nước, ta còn sẽ tạm là nơi thánh cho chúng nó trong các nước chúng nó đi đến. Vậy nên, hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi. Chúng nó sẽ đến đó, và sẽ trừ bỏ mọi vật đáng ghét và mọi sự gớm ghiếc của nó khỏi đó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt; để chún nó noi theo lề luật ta, giữ và làm theo mạng lịnh ta. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó.”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page