top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH – NGÀY XA-CHA-RI TIÊN TRI VỀ VIỆC XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TẠI JERUSALEM.


 


Ngày 24 tháng Shevat năm 5784 (năm 351 TCN) tiên tri Xa-cha-ri đã nói lời tiên tri trong sách Xa-cha-ri như sau :

 

“Tháng tám năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô, mà rằng: …Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Giê-ru-sa-lem; nhà ta sẽ xây lại trong nó, … Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn, và còn kén chọn Giê-ru-sa-lem.” (Xa-cha-ri 1:1-17)

 

Đây là hai năm trước khi hoàn thành Ngôi đền thứ 2 vào ngày 3 tháng Adar , 3412 (349 TCN).

 

Theo như Kinh Thánh thì vào ngày này tiên tri Xa-cha-ri đã nhìn thấy sự hiện thái về bốn con ngựa, bốn sừng và bốn người thợ rèn được chép trong sách Xa-cha-ri 1:7-21 “Ngày hai mươi bốn tháng mười một, là tháng Sê-bát, trong năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô, …”

 

Các sự hiện thấy này có ý nghĩa như sau : Bốn người cỡi ngựa (1:7-17) nói về sự thương xót, phục hồi khi dân sự Chúa quay trở lại với Ngài. Bốn cái sừng (1:18-19) nói đến bốn kẻ thù nghịch làm tản lạc dân Y-sơ-ra-ên và bốn người thợ rèn như là những tay Chúa dùng để làm kinh động bốn quân nghịch (1:20, 21).

 

Trong phần đầu, tiên tri Xa-cha-ri kêu gọi dân sự quay trở lại với Chúa “Hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 1:3. Sau đó Chúa cho ông thấy sự hiện thấy bày tỏ về sự phục hồi của dân Do Thái khi họ quay trở lại với Ngài “Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Giê-ru-sa-lem; nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy kêu lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thạnh vượng, Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn, và còn kén chọn Giê-ru-sa-lem.” Xa-cha-ri 1:16-17.

 

Xa-cha-ri là một vị tiên tri được tôn kính trong dân Do Thái, những lời tiên tri của ông là những lời tiên tri được dân Do Thái nhớ đến nhiều nhất. Ông chính là tiên tri nói về sự trở lại của Đấng Mê-sia từ phía đông của thành Giê-ru-sa-lem, trên núi Ô-li-ve và Đấng Mê-sia sẽ vào thành phố từ Cổng Vàng đối ngang núi này trong Xa-cha-ri 14:4-5 “trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam…. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.” Bởi điều này mà tại đây có hàng ngàn ngôi mộ được chôn ở núi Ô-li-ve, người Do Thái quan niệm rằng người chết dù ở bất kể đâu trên thế giới muốn phục sinh lại vào ngày phán xét thì phải phục sinh tại đất Do Thái. Vì vậy mà chôn càng gần nơi Chúa trở lại thì họ sẽ sống lại sớm nhất. Đối với người Do Thái nếu phải chôn ngoài lãnh thổ Do Thái thì khi sống lại, thân thể họ phải ở dưới đất đến Đất Thánh rồi mới phục sinh được.

 

Ngày nay, ngay chân núi Ô-li-ve, vẫn còn đó ngôi mộ của tiên tri Xa-cha-ri như là nhắc nhở cho sự trở lại và sự phục hồi của Chúa “Hãy trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Xa-cha-ri 1:3

 

Xin Chúa giúp cho lòng con cái Chúa trở lại cùng với Ngài để Chúa sẽ trở lại cùng với chúng ta.

 

Mục vụ Do Thái

 

 

bottom of page