top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ - LỬA GIÁNG TRÊN SÔ-ĐÔM – MA NA KẾT THÚC – LÊ VI ĐƯỢC SINH RA VÀ Ê-XƠ-TÊ XUẤT HIỆN TRƯỚC VUA. 

Ngày 16 tháng Nissan năm 5784 theo lịch Do thái giáo là thứ hai của Lễ Vượt Qua theo truyền thống của Do Thái Giáo. Ngày hôm nay cũng là ngày có nhiều những sự kiện xảy ra theo như lịch sử của Kinh Thánh. Những sự kiện đó như sau :

 

THÀNH PHỐ SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ BỊ HUỶ DIỆT BỞI LỬA (1714 TCN).

 

Ngày hôm nay là ngày mà lửa từ trời đã giáng xuống huỷ diệt hai thành phố của tội lỗi Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Không chỉ hai thành phố này mà các thành phố gian ác của thung lũng Sô-đôm, bao gồm Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Xê-bô-im, đã bị trừng phạt bởi tội lỗi của họ. Chỉ có Lot, vợ và hai con gái của ông được cứu. Tuy nhiên, vợ của Lót đã biến thành đống muối khi không nghe theo lời cảnh báo của Đức Chúa Trời là đừng quay lại nhìn những thành phố đang bốc cháy.

 

“Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sanh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành nầy, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.” Sáng 19:29-30

 

BÁNH MA NA ĐƯỢC CHU CẤP CHẤM DỨT. (1273 TCN)

 

Vào ngày 16 tháng Nissan năm 2488 kể từ khi tạo dựng (1273 TCN), sáu ngày sau khi Dân Y-sơ-ra-ên tiến vào Đất Thánh dưới sự lãnh đạo của Giô-suê , nguồn cung cấp thực phẩm của họ là "bánh từ trời", hay còn gọi là Ma-na mà Chúa đã dùng để nuôi họ 40 năm trong đồng vắng đã hết. Kinh Thánh chép “Ngày sau lễ Vượt qua (ngày đầu tiên), chính ngày đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men, và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ca-na-an.” Giô-suê 5:11-12.

 

NGÀY Ê-XƠ-TÊ XUẤT HIỆN TRƯỚC VUA A-XÊ-RU (357 TCN)

 

Hôm nay cũng là ngày thứ 3 sau khi dân Do Thái kiêng ăn cầu nguyện để Chúa giải cứu dân Do Thái tại Ba tư. Kinh Thánh chép “Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ triều-phục, và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền.” Ê-xơ-tê 5:1. Bởi sự cầu nguyện, bà ra mắt vua khi chưa được gọi mà không phải chết, đây cũng bắt đầu cho kế hoạch giải phóng dân Do Thái khỏi nạn diệt chủng tại đất nước này.

 

Mục vụ Do Thái

 

Comments


bottom of page