top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ-NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA LỄ NGŨ TUẦN-NGÀY TRAO KINH THÁNH VÀ NGÀY MẤT CỦA VUA ĐAVITThứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 6 tháng Sivan năm 5783 theo lịch Do Thái thì ngày này là ngày LỄ ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM ( Lễ Ngũ Tuần, Lễ Các tuần lễ ) . Công vụ các sứ đồ 2:1-4 chép “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” Đây là kỳ kỷ niệm cực kỳ quan trọng của Cơ Đốc Giáo trên toàn thế giới, ngày “nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho”


Kỳ lễ Ngũ Tuần cũng là một trong ba lễ trọng thể của người Do Thái, với người Do Thái thì ngày hôm nay cũng chính là ngày mà họ được nhận lấy Kinh Thánh chính là Kinh Torah ( 1313 TCN )


DÂN DO THÁI ĐƯỢC TRAO TẶNG KINH THÁNH.


Theo đó, vào ngày 6 của tháng Sivan năm 2448 kể từ khi được tạo dựng (1313 TCN), bảy tuần sau cuộc Xuất hành, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài trên Núi Sinai. Toàn thể dân Israel (600.000 chủ hộ và gia đình của họ), cũng như linh hồn của tất cả các thế hệ tương lai của người Do Thái, đã nghe Đức Chúa Trời tuyên bố hai điều đầu tiên trong Mười Điều Răn và chứng kiến Đức Chúa Trời truyền đạt tám điều còn lại qua Môi-se. Sau sự mặc khải và nhận mười điều răn này, Môi-se lên núi trong 40 ngày, để nhận phần còn lại của Torah từ Đức Chúa Trời.


Truyền thống Do Thái cho rằng, ngày hôm nay tại Sinai, Đức Chúa Trời hủy bỏ "sắc lệnh" và "phân chia" ( gezeirah ) đã có hiệu lực kể từ ngày thứ 2 của sự sáng tạo ngăn cách linh hồn và thể chất thành hai thế giới ẩn dật; kể từ thời điểm này, "cõi cao có thể đi xuống cõi thấp hơn, và cõi thấp hơn có thể lên cao hơn." Do đó, đã sinh ra “mitzvah ; các điều răn” một hành động vật chất, nhờ thực tế là nó được chỉ huy bởi Đức Chúa Trời.


VUA ĐA-VÍT BĂNG HÀ (837 TCN)Đa-vít, hậu duệ của Giu-đa, “Bô-ô bởi vợ là Ru-tơ sanh Ô-bết; Ô-bết sanh Y-sai, Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít.” Theo đó Ru-tơ, một người Mô-áp cải sang đạo Do Thái, dòng dõi bà là Đa-vít đã được Sa-mu-ên xức dầu cho Vua của Y-sơ-ra-ên vào năm 878 TCN. Tất cả các vị vua hợp pháp trong tương lai của Y-sơ-ra-ên đều là dòng dõi của Đa-vít, cũng như Moshiach (đấng cứu thế), người sẽ "khôi phục vương quốc của Đa-vít trở lại vinh quang xưa."


Đa-vít đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến, đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, củng cố và mở rộng biên giới của nước này. Ông đã chinh phục Jerusalem , mua lại Núi Đền từ chủ sở hữu Yebusite của nó, và chuẩn bị nền móng cho Đền Thánh (được xây dựng bởi con trai của ông, Vua Solomon). Đa-vít từng là người đứng đầu Tòa Công luận và người có thẩm quyền Torah quan trọng nhất trong thế hệ của anh ấy; ông cũng là “ca sĩ ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên”, người đã soạn ra Sách Thi -thiên mà trong suốt 28 thế kỷ, là hiện thân của những niềm vui, nỗi buồn và niềm khao khát của dân tộc Do Thái.


Vua David qua đời vào ngày 6 của Sivan năm 837 TCN, hưởng thọ 70 tuổi. “Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít. Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm: Người trị vì bảy năm tại Hếp-rôn, và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.” ( II Các vua 2 : 10-11 ).


Khi qua đời ông đã dặn lại con trai Sa-lô-môn rằng “Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công, và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta, rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên.” ( II Các vua 2:1-5 )


Từ dòng dõi của ông cũng đã sinh ra Chúa Jesus, Ngài chính là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa hậu duệ chính của vua Đa-vít.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page