top of page
Tìm kiếm

NGÀY THỨ BA CỦA SỰ SÁNG TẠO – TẠO DỰNG ĐẤT, BIỂN VÀ THẢM THỰC VẬT.Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 27 tháng Elul năm 5782 theo lịch Do Thái. Theo như lịch Do Thái thì hôm nay Chúa đã tạo nên đất, biển và thảm thực vật vào năm 3760 BCE theo truyền thống của Do Thái.


“Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.” ( Sáng thế ký 1:9-13 )


Đây là ngày duy nhất trong 6 ngày tạo dựng của Chúa mà Chúa nói đến hai lần “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” Bởi vậy đây cũng là một ngày khá đặt biệt. Có thể sức mạnh của sự sáng tạo của Chúa trong mọi vật là không thể dò biết được. Một sự sáng tạo phức tạp và đẹp đẽ. Hãy tưởng tượng đời sống thực vật sẽ như thế nào khi nó xuất hiện. Dường như mọi thứ bùng nổ với sự sống và huy hoàng. Chúng ta có thể cố gắng hình dung hàng tỷ, có lẽ hàng nghìn tỷ bông hoa, thực vật và cây cối khác nhau ra đời ngay lập tức. Việc mỗi cây cũng được trang bị đầy đủ hạt giống để sinh sản chắc chắn vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta.


Chắc chắn chúng ta không thể hiểu được nó, nhưng chúng ta có thể thoáng thấy Chúa vĩ đại thế nào đến nỗi mà Nê-hê-mi đã thốt lên “Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”Thi thiên 104 là Thi Thiên kể về vẻ đẹp của sự sáng tạo, đã tuyên bố sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo và duy trì sự sáng tạo. Trong đó ngay cả “Núi lố lên, trũng sụp sâu xuống” thì “Chúa đã định cho nó.”. “Chúa định chân cho nước để nước không hề qua khỏi, Không còn trở lại ngập đất nữa” (Câu 8.9) “Từ phòng cao mình, Ngài tưới các núi; Đất được đầy dẫy bông trái về công việc Ngài. Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, Cây cối để dùng cho loài người, Và khiến vật thực sanh ra từ nơi đất.” (Câu 13,14)


Khó có thể hiểu hết được sự kỳ diệu trong sự sáng tạo Chúa, Chúa kỳ diệu trong từng tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Chúng ta chỉ có thể cảm tạ Chúa vì mỗi điều Chúa tạo dựng đúng như Chúa nói là “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành”. Mọi điều Chúa tạo dựng đều là tốt lành cho mỗi một chúng ta nên khi chúng ta nhìn vào tạo vật của Chúa chúng ta biết rằng có một Đức Chúa Trời có một và thật như Hê-bơ-rơ 3:4 có chép “Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên;mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời.”


Trong ngày cuối cùng sẽ đến khi là ngày mà chúng ta sẽ “nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!” Khải huyền 5:13. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể vào thời điểm đó có thể đứng đó cùng với những người được lựa chọn của Ngài mà hát bài ca Chúc Tôn Chúa.


Và nói như cách nói của người Do Thái là nguyện những ngày đó sẽ đến trong kỳ của chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.bottom of page