top of page
Tìm kiếm

NHỮNG LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH VỀ DÂN TỘC DO THÁI ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC NGÀY NAY.“Ai đã hề nghe một sự thể nầy? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái.”. (Ê-sai 66: 8 )


Trên đống tro tàn của nạn diệt chủng, từ một dân tộc đang không có một mảnh đất của riêng mình thì Ben-Gurion đã tuyên bố độc lập cho nhà nước Israel vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Nhà nước Do Thái ra đời trong một ngày duy nhất, đúng như lời tiên tri. Ê-sai đã báo trước trong Ê-sai 66: 8.


Ngay sau đó, người Ả Rập đã tuyên chiến với 5 đội quân hùng hậu bao vây Israel. Sau một năm chiến đấu, với những phép lạ của Chúa, Israel vẫn là một quốc gia có chủ quyền. Chính Ben-Gurion đã từng nói: “Bất cứ ai không tin vào phép màu đều không phải là người theo chủ nghĩa hiện thực.”


Khi dân Do Thái trở lại vùng đất của Kinh Thánh, nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm như trong A-mốt 9:15 có chép “ TA SẼ ĐEM PHU TÙ CỦA DÂN Y-SƠ-RA-ÊN TA TRỞ VỀ; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. TA SẼ LẠI TRỒNG CHÚNG NÓ TRÊN ĐẤT CHÚNG NÓ , và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.


Năm 1947, sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai tạm dừng, và sau khi công chúng biết rằng hàng triệu người Do Thái đã bị tàn sát không vì lý do gì khác ngoài việc họ là người Do Thái, Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết rằng vùng đất Palestine sẽ được chia thành một vùng đất cho người Do Thái, và một vùng đất cho người Ả Rập. Mặc dù mảnh đất được cung cấp rất nhỏ, nhưng Chúa đã làm phép lạ để qua những sự tấn công của kẻ thù nghịch mà người Do Thái đã lấy lại những vùng đất mà Chúa đã ban cho dân tộc họ.


“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ thương xót chỗ ở nó; thành nầy sẽ xây lại trên gò nó, cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. TA SẼ LÀM CHO SỐ CHÚNG NÓ THÊM NHIỀU, và chúng nó sẽ không kém đi; ta cũng sẽ LÀM CHO CHÚNG NÓ VINH HIỂN, chẳng còn là thấp hèn. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước; hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ PHẠT MỌI KẺ HIẾP ĐÁP CHÚNG NÓ.” (Giê-rê-mi 30:18)Từ ngày lập quốc đất nước này đã trải qua nhiều trận chiến khác nhau, những trận chiến không cân sức để bảo vệ sự độc lập của chính mình. Chống lại tất cả sự hiếp đáp, dân tộc Do Thái đã chiến thắng và giành lại vùng đất thuộc về mình. Mỗi một trận chiến xảy ra, cánh tay của Chúa lại ở cùng dân tộc này, dân tộc Do Thái từ chỗ bị diệt chủng chỉ còn vài triệu người trên toàn thế giới thì ngày nay dân tộc này đã gần 20 triệu người trên toàn thế giới.


Lời tiên tri của Chúa lại tiếp tục “Ta sẽ khiến những phu tù Giu-đa và phu tù Y-sơ-ra-ên trở về; GÂY DỰNG LẠI CHÚNG NÓ NHƯ HỒI TRƯỚC.”. (Giê-rê-mi 33: 7). Quả thật Chúa không chỉ mang người Do Thái trở về mà Chúa còn gây dựng họ để trở nên một nhà nước hùng mạnh. Từ một dân tộc không có đất của mình, đất nước Israel đã được Chúa làm để trở nên một vùng đất mà người ta chỉ có thể gọi là “kỳ diệu Israel”. Vùng đất thiếu nước, sa mạc đã trở nên đất nước cung cấp lương thực cho thế giới, vùng đất của công nghệ cao, vùng đất của những phép lạ.


“Những kẻ phu tù của cơ binh con cái Y-sơ-ra-ên ở giữa những người Ca-na-an, SẼ ĐƯỢC ĐẤT nó cho đến Sa-rép-ta. Những phu tù của Giê-ru-sa-lem ở tại Sê-pha-rát SẼ ĐƯỢC CÁC THÀNH PHƯƠNG NAM [Negev].” (Áp-đia 1:20)


Ngày nay, tại vùng đất Phương Nam [ sa mạc Negev] đã trở nên một vùng đất rất đông dân cư, người Do Thái đã xây dựng nhiều thành trì ở đó và tương lai họ sẽ xây dựng thêm các thành phố tại vùng sa mạc này.

Lời tiên tri lại tiếp tục trong Ê-sai 35:1-2 “Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; NƠI SA MẠC SẼ MỪNG RỠ, VÀ TRỔ HOA như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Li-ban cùng sự tốt đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.”


Thật như vậy, từ vùng đất sa mạc khô cằn, họ đã làm cho vùng đất này nở hoa đúng như lời tiên tri mà Chúa đã nói trước.


“Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.” ( Xa-cha-ri 12:10 )


Sự phục hồi thể chất của Y-sơ-ra-ên báo trước và đã thành hiện thực nhưng những phép lạ lớn hơn: sự phục hồi thuộc linh của Y-sơ-ra-ên và sự trở lại cùng với Chúa Jesus chắc chắn cũng sẽ xảy ra trong tương lai.

Chúa là Đấng giữ lấy lời của Ngài và nguyện mọi điều mà Ngài hứa cũng sẽ thành trên đời sống của mọi người.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #loitientrithanhhienthuc

bottom of page