top of page
Tìm kiếm

SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MO-RƠ NGÀY NAY.
Những hình ảnh dưới đây là những gì còn lại ngày nay của thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ, những thành phố tội lỗi nhất trong lịch sử Kinh Thánh.


Trước khi bị hủy diệt, đây là nơi mà Sáng thế ký 13:10 có chép “Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng NHƯ VƯỜN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA và như xứ Ê-díp-tô vậy.”


Bởi tội lỗi mà nặng nhất là tội đồng tính mà nơi này đã trở nên như đã thấy ngày nay.


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Nguồn clip : Jerusalem ảo


Comments


bottom of page