top of page
Tìm kiếm

Tìm hiểu về đền thờ Sa-lô-môn
Suốt thời kỳ lưu lạc trong đồng vắng và thời kỳ tranh đấu để chiếm xứ hứa, Hòm Giao Ước (tượng trưng sự hiện diện của Chúa giữa dân Israel ) chỉ được đặt trong Lều tạm. Chiếm đất Hứa xong và tạm ổn định bờ cõi, Vua David đã có ý tưởng đầu tiên xây một đền thờ xứng đáng để Thiên Chúa ngự. Vua đã mua đất trên đỉnh núi Moriah (2 Vua. 24, 1525). Nhưng Chúa, qua tiên tri Nathan đã nói với Vua: không phải vua được xây, nhưng con vua là vua Salomon sẽ xây đền thờ (2 V 7,13; I SK.17,12), vì tay vua đã dính quá nhiều máu (l SK.22,7 10) Salomon bắt tay vào việc năm -1011,và hoàn tất sau 7 năm. Tiên tri Ê-xê-chiên đã tả đền thờ này khá tỉ mỉ (xem Ez. 40, 5 4,20). Đền thờ này bị quân Chaldéa phá cùng với thành Giêrusalem năm 587. Đền thờ đã đứng vững được 417 năm...

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page