top of page
Tìm kiếm

VỊ TRÍ CŨNG NHƯ MÔ TẢ VỀ CÁC SỰ KIỆN CHÍNH CỦA CUỘC ĐỜI VÀ CHỨC VỤ CỦA CHÚA JESUS TẠI ĐẤT Y-SƠ-RA-ÊN
1. Vị trí có thể xảy ra sự hóa hình (Ma-thi-ơ 16: 1-13); Chúa Jesus chữa lành đứa trẻ bị quỷ ám dẫn đến động kinh. (Ma-thi-ơ 17: 14-21; Mác 9: 17-29; Lu-ca 9: 37-43)

2. Chúa Jesus chữa lành cho con gái người đàn bà Ca-na-an bị quỷ ám (Ma-thi-ơ 15: 21-28; Mác 7: 24-30)

3. Địa điểm nơi Phi-e-rơ xưng Chúa Jesus là Đấng Christ. (Ma-thi-ơ 16: 13-20)

4. Chúa Jesus hóa nước thành rượu (Giăng 2: 1-11); Chúa Jesus chữa lành cho con trai của quan thị vệ (Giăng 4: 46-54)

5. Chúa Jesus làm phép lạ để dẹp yên cơn bão. (Ma-thi-ơ 8: 23-27; Mác 4: 35-41; Lu-ca 8: 22-25)

6. Vị trí có thể là nơi Chúa Jesus làm phép lạ hóa bánh từ năm bánh hai cá cho 5000 người ăn. (Ma-thi-ơ 14: 13-21; Mác 6: 35-44; Lu-ca 9: 12-17; Giăng 6: 5-14); Chúa Jesus chữa lành người bệnh (Ma-thi-ơ 14: 34-36; Mác 6: 53-56)

7.Nơi Chúa Jesus đã rủa sả Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um vì thiếu đức tin. (Ma-thi-ơ 11: 20-24); và vị trí có thể là nơi Chúa Jesus đã giảng Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5-7)

8.Phép lạ đánh bắt được nhiều cá (Lu-ca 5: 1-11); Chúa Giê-xu chữa lành một người bị quỷ ám (Mác 1: 21-28; Lu-ca 4: 33-37); Vị trí có thể có của Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5-7); Chúa Jesus chữa lành bà gia của Phi-e-rơ (Ma-thi-ơ 8: 14-15; Mác 1: 29-31; Lu-ca 4: 38-39); Chúa Jesus đã đuổi quỷ vào buổi chiều tối (Ma-thi-ơ 8:16; Mác 1:32; Lu-ca 4: 40-41); Chúa Jesus chữa lành đầy tớ của thầy đội (Ma-thi-ơ 8: 5-13; Lu-ca 7: 1-10); Chúa Jesus chữa lành một người bại liệt (Ma-thi-ơ 9: 1-8; Mác 2: 1-12; Lu-ca 5: 18-26); Chúa Jesus chữa lành người đàn bà bị mất huyết (Ma-thi-ơ 9: 20-22; Mác 5: 25-34; Lu-ca 8: 43-48); Chúa Jesus chữa lành cho con gái của Giai-ru (Ma-thi-ơ 9: 18-19,23-25; Mác 5: 22-24,35-43; Lu-ca 8: 41-42,49-56); Chúa Jesus chữa lành hai người mù (Ma-thi-ơ 9: 27-31); Chúa Jesus chữa lành cho người câm bị quỷ ám (Ma-thi-ơ 9: 32-34); Chúa Jesus chữa lành cho người bị teo tay. (Ma-thi-ơ 12: 9-14; Mác 3: 1-6);

9. Vị trí có thể là nơi Chúa Jesus làm phép lạ hóa bánh từ năm bánh hai cá cho 5000 người ăn. (Ma-thi-ơ 14: 13-21; Mác 6: 35-44; Lu-ca 9: 12-17; Giăng 6: 5-14); Chúa Jesus chữa lành một người mù tại Bết-sai-đa (Mác 8: 22-26); Chúa Jesus đi bộ trên mặt nước (Ma-thi-ơ 14: 22-33; Mác 6: 45-52; Giăng 6: 16-21)

10. Chúa Jesus đuổi quỷ khỏi một người sống trong mồ mả tại Ga-đa-ra (Ma-thi-ơ 8:28 - 9: 1 ; Mác 5: 1-13; Lu-ca 8: 26-33)


11. Quê hương của Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 2: 19-23); Chúa Jesus bị dân thành phố của Ngài là Na-xa-ret từ chối (Ma-thi-ơ 13: 54-58)

12. Chúa Jesus làm cho con trai người đàn bà góa sống lại. (Lu-ca 7: 11-17)

13. Chúa Jesus chữa lành mười người phung (Lu-ca 17: 11-19)

14. Chúa Jesus chữa lành cho nhiều người và hóa bánh từ bảy ổ bánh mì và một số cá cho 4000 người ăn. (Ma-thi-ơ 15: 29-39; Mác 8: 1-10)

15. Chúa Jesus dạy về hôn nhân (Ma-thi-ơ 19: 1-12); Chúa Jesus chữa lành một phụ nữ bị quỷ ám, bị liệt, bị cong lưng trong ngày Sa-bát (Lu-ca 13: 10-13); Chúa Jesus chữa lành một người đàn ông bị chứng cổ chướng (thủy thũng) (Lu-ca 14: 1-6)


16. Chúa Jesus nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng (Giăng 4: 1-42)

17. Chúa Jesus chữa lành cho hai người mù tại thành Giê-ri-cô (Ma-thi-ơ 20: 29-34)

18.Chúa Jesus nói chuyện với Ni-cô-đem (Giăng 3: 1-21); Chúa Jesus chữa lành cho người bịnh tại ao Bê-tết-đa. (Giăng 5: 2-9); Chúa Jesus phục hồi một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình (Giăng 8: 1-11); Người Do Thái cố gắng ném đá Chúa Jesus (Giăng 8: 12-59); Chúa Jesus chữa lành một người mù bẩm sinh (Giăng 9: 1-12); Chúa Jesus hiện ra với các môn đồ sau khi Ngài phục sinh (Ma-thi-ơ 28: 1-10)

19. Chúa Jesus hiện ra với hai môn đồ sau khi Ngài sống lại (Lu-ca 24: 13-32)

20. Chúa Jesus nói với các môn đồ những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng. ( Ma-thi-ơ 24: 3 - 25:46)

21. Chúa Jesus làm cho La-xa-rơ sống lại (Giăng 11: 1-44)

22. Chúa Jesus sinh ra (Ma-thi-ơ 1: 18-25; Lu-ca 1: 26-38)


Mục vụ Do Thái
コメント


bottom of page