top of page
Tìm kiếm

YOM MAHEYUCHAS – NGÀY DÂN TỘC DO THÁI “ĐƯỢC LỰA CHỌN” ĐIỀU LÀM NÊN KHÁC BIỆT CỦA DÂN TỘC DO THÁI.


Hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 2 tháng Sivan năm 5783 theo lịch Do Thái. Hôm nay trên lịch Do Thái được gọi là Yom HaMeyuchas ( Ngày được lựa chọn, ngày được chỉ định, hay ngày phân biệt). Điều này xảy ra vì chính vào ngày hôm nay, sau khi Môi se lên núi Si-nai-I, Đức Chúa Trời đã nói cùng với Môi se về sự lựa chọn của Chúa cho dân tộc Do Thái và dặn ông nói lại với dân tộc Do Thái “Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, CÁC NGƯƠI LÀ DÂN THUỘC RIÊNG VỀ TA, vì cả thế gian đều thuộc về ta. CÁC NGƯƠI SẼ THÀNH MỘT NƯỚC THẦY TẾ LỄ, cùng MỘT DÂN TỘC THÁNH CHO TA.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 4-6).


Yom HaMeyuchas (Ngày của sự lựa chọn) là ngày nhắc nhớ đến sự lựa chọn của Chúa dành cho dân tộc Do Thái. Cho đến ngày hôm nay, dân tộc này vẫn là dân tộc được chọn lựa của Ngài. Giê-rê-mi 24:6 có chép “Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ nầy, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa.”.


“được lựa chọn” chính là căn bản của người Do Thái, đây chính là yếu tố quyết định để dân tộc Do Thái trở nên khác biệt. Và đây là những “khác biệt” ở thời kỳ hiện đại của dân tộc này.


Ngày nay, Chúa cũng thương xót và làm ơn cho dân ngoại , qua Chúa Jesus họ được gọi vào sự lựa chọn của Ngài như trong I Phi-e-rơ 2:9 “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page