top of page
Image by Katt Yukawa

Dâng hiến

Dâng hiến cho Mục vụ Do Thái

Hãy cầu hòa-bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu-mến ngươi sẽ được thới-thạnh.
Thi thiên 122:6
Dâng hiến trực tiếp

Bạn có thể dâng hiến trực tiếp qua mục sư hoặc người quản nhiệm Hội thánh của mình

Dâng hiến tại nhóm

Bạn có thể dâng hiến tại các buổi nhóm của Hội thánh Lời Sự Sống trên toàn quốc. Danh sách điểm nhóm tại đây

Chuyển khoản

Nguyen Thi Hanh. STK: 19133190132014, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hà Tây.  

bottom of page