top of page
Tìm kiếm

BẢY ĐIỀU LUẬT CỦA NÔ-ÊBảy Luật của Noah ( tiếng Hebrew : שבע מצוות בני נח Sheva Mitzvot B'nei Noach ), được gọi là bảy điều luật (quy tắc) Noahide hay là Luật Noahide. Đây là những quy tắc hay điều luật mà Chúa truyền cho con cháu Nô-ê và cho toàn thể loài người.


Với người Do Thái thì đây chính là những LUẬT LỆ dành cho DÂN NGOẠI là nhưng người không phải là người DO THÁI hay là DO THÁI GIÁO. Theo như sự dạy dỗ của người Do Thái thì dân ngoại nếu họ thực hiện những điều này thì họ sẽ được khen thưởng và có phần trong thế giới tương lai. Còn đối với người Do Thái thì họ có 613 điều răn, dựa trên 10 điều răn căn bản được Chúa ban cho qua Môi se và được chép trong Kinh Thánh – Ngũ Kinh Môi se (Kinh Torah của người Do Thái).


Có lẽ cũng bởi điều này, mà khi Phi-e-rơ giải trình với Hội Đồng các sứ đồ đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem về dân ngoại cần phải làm gì khi tin vào Chúa, họ có phải theo những điều luật của Do Thái không? Tại Hội đồng đó họ đã quyết định bốn điều luật mà dân ngoại tin Chúa cần tuân giữ “song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.” Công vụ các sứ đồ 15: 20; 28-29. Đây chính là cũng là bốn điều trong bảy điều luật của Nô-ê được truyền cho cả loài người.


Theo như Do Thái Giáo thì bảy điều luật này được Chúa ban cho A-Đam và được truyền cho đến đời Nô-ê. Phần chính của các điều luật được chép trong Sáng thế ký 9:1-7 “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy, các ngươi hãy sanh sản, thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy trên mặt đất.”Vậy 7 điều luật, hay 7 quy tắc đó như sau :


1. Chỉ có một Đức Chúa Trời Duy Nhất, chỉ thờ phượng Chúa và không thờ phượng bất cứ thần nào khác.

2. Không được phạm thượng, nói hay có hành động xúc phạm đến Đức Chúa Trời.

3. Không được giết người.

4. Không phạm tội tà dâm.

5. Không trộm cướp.

6. Không ăn thịt khi vật bị ăn còn sống. ( Huyết và thú vật chết ngột )

7. Thiết lập các tòa án của luật pháp để đảm bảo công lý trong thế giới. Tôn trọng pháp quyền và luật pháp.

Truyền thống Do Thái kể rằng sáu trong số những luật này đã được ban cho con người đầu tiên là A-đam. Đến thời Nô-ê thì được ban thêm điều luật không được ăn thịt khi vật còn sống.


Những luật này đã được Đức Chúa Trời truyền đạt cho A-đam và Nô-ê, tổ tiên của tất cả loài người. Điều đó làm cho những quy tắc này trở nên phổ biến, cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người.


Năm 1987, Tổng thống Ronald Reagan đã ký một tuyên bố nói về "lịch sử truyền thống của các giá trị đạo đức và nguyên tắc đạo đức, vốn là nền tảng của xã hội đã có từ buổi bình minh của nền văn minh. Chúng được biết đến với cái tên Bảy Luật Noahide, những điều răn được Chúa truyền cho Môi-se trên Núi Sinai. "


Luật pháp do con người tạo ra có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Nhưng luật pháp được tạo ra bởi Đấng Tạo Hóa, của tất cả các linh hồn qua mọi thời đại, vẫn giống nhau cho tất cả mọi người ở mọi thời điểm.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

Comments


bottom of page