top of page
Tìm kiếm

MƯỜI BA NGUYÊN TẮC ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI DO THÁI.
Để có thể hiểu hơn về Do Thái Giáo và người Do Thái, chúng ta có thể tìm hiểu qua về 13 Nguyên tắc đức tin ( tín lý ) của người Do Thái.


Theo thông lệ tại các nhà hội, hội chúng thường đọc MƯỜI BA TÍN ĐIỀU theo thể thơ, bắt đầu bằng những từ Ani Maamin - "Tôi tin" vào mỗi ngày sau các buổi cầu nguyện buổi sáng trong nhà hội.


1. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, Chính Ngài là Đấng Tạo Hóa và Chỉ dẫn mọi thứ đã được tạo dựng; Chỉ một mình Ngài đã tạo ra, đã tạo ra và sẽ làm nên mọi thứ.


2. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, là Một,Thống Nhất và Duy Nhất Không Ai Giống Ngài. Chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng đã, đang và sẽ tồn tại.


3. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng Đấng Tạo Hóa, được chúc tụng bởi Danh Ngài, là Đấng không có thân thể vật chất. Ngài thoát khỏi mọi thuộc tính của vật chất, và không thể có (vật chất) nào so sánh được với Ngài.


4. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, là Đấng đầu tiên và cũng là Đấng cuối cùng.


5. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ thờ phượng và cầu nguyện với chỉ duy nhất một mình Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, và chỉ một mình Ngài. Tôi tin Đức Chúa Trời và không cầu nguyện cho bất cứ thần nào, loài nào ngoài Chúa.


6. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng tất cả những lời của các nhà tiên tri là sự thật.


7. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng lời tiên tri của Môi-se, thầy của chúng ta, là sự thật và ưu việt nhất. Ông là trưởng của các tiên tri, cả những người đi trước và những người theo sau ông.


8. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng toàn bộ Torah được Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi và hiện đang thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Cuốn sách này cũng giống như cuốn sách đã được trao cho Moses, thầy của chúng tôi, hòa bình sẽ đến với ông ấy.


9. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại bất biến của Kinh Torah và sẽ không bao giờ có bất kỳ Torah nào khác từ Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài.


10. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, biết mọi việc làm của con người và mọi suy nghĩ của họ, như có lời chép rằng: "Đấng đã tạo dựng lòng mọi người, Đấng thấu suốt mọi hành động của họ" ( Thi thiên 33: 15). Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri và quan tâm đến mọi người.


11. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng Danh Ngài, ban thưởng cho những ai tuân giữ các điều răn của Ngài và trừng phạt những ai vi phạm chúng.

12. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự xuất hiện của Đấng Mê-si ; và kỷ nguyên Chúa Trị Vì.


13. Tôi tin tưởng với đức tin tuyệt đối rằng sẽ có sự hồi sinh của người chết vào thời điểm mà điều đó sẽ làm vui lòng Đấng Tạo Hóa, Chúc tụng danh Ngài, và sự nhắc đến của Ngài sẽ được tôn vinh mãi mãi.


Mười ba tín điều của người Do Thái này được soạn thảo bởi nhà thông thái và triết học vĩ đại của Do Thái Giáo là Rabbi Moshe ben Maimon (" Maimonides " còn được gọi là "The Rambam ") dựa trên nền tảng của Kinh Torah. Ông cũng là người đưa ra 8 cấp độ của việc làm từ thiện của người Do Thái mà người ta hay gọi là 8 cấp độ Maimonides. Bản tín điều của người Do Thái có tên là Shloshah Asar Ikkarim hay còn gọi "Mười ba nguyên tắc cơ bản" của đức tin Do Thái Giáo. Người Do Thái ngày nay coi mười ba nguyên tắc đức tin như là "chân lý cơ bản của Do Thái Giáo”.


Biên tập bởi Mục Vu Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page