top of page
Tìm kiếm

NGÀY THỨ HAI CỦA THẾ GIỚI – CHÚA SÁNG TẠO NÊN BẦU TRỜI.Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra. Giê-rê-mi 51:15.


Hôm nay, Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 26 tháng Elul năm 5783 theo lịch Do Thái. Theo đó hôm nay là ngày thứ hai của sự Sáng tạo, khi Đức Chúa Trời đã tạo ra bầu trời. (3760 TCN)


Kinh Thánh chép “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.” ( Sáng thế ký 1: 6–8 )


Lịch người Do Thái bắt đầu từ khi Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật, vì vậy NĂM ĐẦU TIÊN của người Do Thái chỉ có NĂM NGÀY. Năm thứ nhất bắt đầu khi Chúa tạo dựng nên loài người vào ngày thứ 6. Theo cách tính lịch của người Do Thái thì một ngày với người Do Thái là khoảng thời gian giữa hai buổi hoàng hôn. Bắt đầu từ đầu giờ chiều và kết thúc vào cuối giờ chiều cũng chính là buổi trưa theo như cách gọi thời điểm đó của người Phương Tây. Điều này xuất phát từ Kinh Thánh khi Chúa nói trong sự sáng tạo “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ …”. Theo đó trong Sáng thế ký, Chúa gọi BUỔI CHIỀU (từ đầu giờ trưa ) TRƯỚC và BUỔI MAI (cho đến trưa) SAU và Chúa nói “ấy là một ngày” cho tất cả các ngày của sự sáng tạo.


Ngày hôm nay, chính Chúa đã tạo nên khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ “nước cách với nước” và Ngài đặt khoảng không đó là trời. Cũng phải đến một thời gian dài thì người ta mới hiểu được “nước cách với nước” là thể nào. Từ “bầu trời” trong tiếng anh xuất phát từ “bầu trời” trong tiếng Na uy Cổ, có nghĩa là “đám mây, nơi ở của Chúa”. Thuật ngữ bầu trời đề cập đến một góc nhìn từ bề mặt Trái đất một cách không chính thức; tuy nhiên, ý nghĩa và cách sử dụng có thể khác nhau. Một người quan sát trên bề mặt Trái đất có thể nhìn thấy một phần nhỏ của bầu trời, giống như một mái vòm.


Thi Thiên 19:1 có chép “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.” Vì “Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất; Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.” (Châm ngôn 3:19)


Ngày nay, người ta thật kinh ngạc khi nhìn thấy được bầu trời từ trên cao thật đúng như những gì Chúa nói. “Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở.”( Ê-sai 40:22) “Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững” (Ê-sai 45:18).


Vì vậy, nếu một lúc nào đó chúng ta nhìn lên bầu trời thì chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa “Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” Thi thiên 36:5


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page