top of page
Tìm kiếm

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA TÊN “JEW’ HAY “NGƯỜI DO THÁI”Thuật ngữ “Người Do Thái” có nguồn gốc từ tên của con trai thứ tư của Gia-cốp , Giu-đa hay Yehudah , trong tiếng Do Thái. Ban đầu tên này chỉ áp dụng cho hậu duệ của Giu-đa tức là những con cháu thuộc chi phái Giu-đa , một trong mười hai chi phái của Y-sơ-ra-ên . Trước khi chết, Gia-cốp giao cho Giu-đa vai trò lãnh đạo và là vua “Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dâng vâng phục Đấng đó.” Sáng thế ký 49:10, lời tiên tri đã được ứng nghiệm vào năm 869 trước Công nguyên khi tất cả mười hai chi phái phục tùng vua Đa-vít của chi phái Giu-đa .


Sau cái chết của con trai Đa-vít , Vua Sa-lô-môn , một cuộc tranh chấp dân sự đã chia mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên thành hai vương quốc: Vương quốc Giu-đa ở phía nam, bao gồm các chi tộc Giu-đa và Bên-gia -min (cùng một số người Lê-vi và thầy tế lễ) và được tập trung quanh thủ đô Jerusalem và Đền Thánh ; và Vương quốc phía bắc của Y-sơ-ra-ên, bao gồm mười bộ lạc khác.


Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, Vương quốc Y-sơ-ra-ên bị vua Sennaherib người Assyria chinh phục , và mười chi phái đã bị lưu đày và lưu lạc. Những người Y-sơ-ra- ên duy nhất còn lại chính là cư dân của Vương quốc Giu-đa, và thuật ngữ “Yehudi” tương đương với ý nghĩa của tên gọi “Người Do Thái” được dùng để chỉ tất cả dân Y-sơ-ra-ên, bất kể tổ tiên bộ lạc của họ.Nhưng còn có một ý nghĩa sâu xa hơn đối với cái tên “Người Do Thái”. Người đầu tiên được gọi là người Do Thái ( Yehudi ) trong Kinh thánh là Mạc-đô-chê , danh tiếng của Lễ Purim . Kinh Thánh trong Ê-xơ-tê 2:5 chép “Ở tại kinh đô Su-sơ, có một người Giu-đa (Yehudi) , tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, người Bên-gia-min (Yemini ) . Talmud ( Tractate Megillah 12b) của người Do Thái đã nói về điều này:" Mạc-đô-chê được gọi là Yehudi , ngụ ý rằng anh ta là hậu duệ của Giu-đa; Sau đó anh ta được gọi là Yemini, ngụ ý rằng anh ta là một Benjaminite!” Điều này cho thấy rằng “Anh ta là một Benjaminite. Tuy nhiên, anh ta được gọi là một Yehudi bởi vì anh ấy từ chối việc thờ hình tượng — và bất cứ ai từ chối việc thờ hình tượng đều được gọi là Yehudi . "


Các bài bình luận giải thích rằng cái tên Yehudah có cùng gốc với từ hoda'ah trong tiếng Do Thái, có nghĩa là thừa nhận hoặc phục tùng. Một người thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời và sẵn sàng phục tùng quyền lực của Ngài - đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để vinh hiển cho danh Ngài - người đó được gọi là Yehudi . Điều này cũng hàm ý nếu ai được gọi là “người Do Thái” thì đồng nghĩa với việc họ là người thừa nhận Đức Chúa Trời và vâng phục Đức Chúa Trời.


Cũng bởi điều đó mà Áp-ra -ham thường được gọi là “Người Do Thái đầu tiên.”. Ông được gọi là như vậy vì ông chính người đầu tiên sử dụng khả năng nhận thức của chính mình để khám phá và nhận ra điểm duy nhất , từ chối những cách thờ phượng thần tượng của tổ tiên và những người đương thời, tích cực công khai sự thật của Đức Chúa Trời và sẵn sàng cống hiến chính cuộc đời mình cho những mục tiêu này - Áp-ra-ham đã tiêu biểu cho “tính Do Thái” nhiều thế kỷ trước khi thuật ngữ này được sử dụng phổ biến.


Biên tập bởi Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#yehudah

#Jew

bottom of page