top of page
Tìm kiếm

Sự kiện lập quốc của người Do Thái ứng nghiệm 100% từ lời Kinh Thánh


Khoảng 1500 năm trước Công Nguyên, Mô-se, tác giả của năm cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh đã tiên tri rằng nếu dân Do Thái không vâng lời Ðức Chúa Trời, họ sẽ bị đô hộ và mất nước. Quả nhiên, lời tiên tri đó được ứng nghiệm, năm 467 trước Công nguyên, đế quốc Ba-bi-lon đã chinh phục dân tộc cứng cổ này và mở đầu một giai đoạn lịch sử vô cùng tăm tối và đẫm máu. Không có dân tộc nào trên thế gian bị ghét như dân tộc Do Thái, không có ai phải chịu đựng nhiều chiến tranh như họ. Họ đã nhiều lần bị ngoại bang cai trị, bị bắt đi làm nô lệ và cuối cùng dân tộc Do Thái bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Họ mất nước không chỉ một vài chục, hay trăm năm nhưng 25 thế kỷ. Trong thời gian bị đi đày, dân Do Thái bị các đế quốc Ba-bi-lon, A-si-ri, Ba Tư. Hi-lạp, La Mã, Tây Ban Nha, Anh và Nga cố gắng đồng hóa hay sát hại. Ðỉnh cao của tang thương là Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Hai, Ðức Quốc Xã bắt 6 triệu người Do Thái bỏ vào lò thiêu sống.Mô-se cũng tiên tri rằng tuy mất nước, Ðức Chúa Trời sẽ không để cho họ bị diệt vong và sau một thời gian họ sẽ được quay lại quê cha đất tổ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, những người Do Thái sống sót trở về xứ Pa-lét-xtin và thành lập nước I-xơ-ra-en, ngày 15 tháng năm, năm 1948, sau 2483,8 năm tản lạc trên khắp các lục địa của Trái Đất. Lời của Tiên Tri E-xê-chiên khoảng 600 năm trước Công Nguyên về việc hồi hương và lập nước của dân Do Thái được ứng nghiệm chính xác đến từng ngày, tháng và năm


  • Ê-xê-chi-ên nói rằng người Do Thái sẽ bị trừng phạt trong 430 năm vì họ đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời Ê-xê-chi-ên 4:3-6 Hậu quả của sự trừng phạt đó là, những người Do Thái bị mất nước vào tay Ba-by-lon. Nhiều người Do Thái bị bắt làm làm phu tù tới Ba-by-lon.

  • Ba-by-lon bị chinh phục bởi vua Si-ru trong năm 539 trước Công nguyên. Si-ru cho phép người Do Thái rời khỏi Ba-by-lon và trở về quê hương của họ. Nhưng, chỉ có một số ít người trở lại. Họ trở lại vào khoảng năm 536 trước Công nguyên, khoảng 70 năm sau khi Giu-đa bị cướp nước từ Ba-by-lon. Giê-rê-mi 25:11

  • Bởi vì hầu hết những người lưu đầy điều ở lại nước ngoại bang Ba-by-lon thay vì trở về Đất Thánh, 360 năm còn lại của sự trừng phạt bị nhân thêm 7 lần. Lý do được giải thích trong sách Lê-vi ký. (Lê-vi ký 26:18, 21, 2428). Trong Lê-vi ký có nói rằng nếu những người phạm tội không ăn năn trong khi đang bị trừng phạt thì hình phạt sẽ nhân lên 7 lần. Và, bởi vì vẫn còn ở xứ dân ngoại Ba-by-lon, hầu hết những người lưu đày đều từ chối không ăn năn.

  • Vì vậy, nếu bạn lấy 360 năm còn lại của hình phạt và nhân với 7, bạn sẽ có được 2.520 năm. Lịch Kinh Thánh có 360 ngày / năm, nếu chuyển sang Dương lịch (365.35 ngày / năm) họ sẽ bị mất nước 2520 x360/365.25=2483,8 năm. Sau 2483,8 năm (kể từ năm 536 trước Công Nguyên đến năm 1948) đúng ngày 14 tháng năm năm 1948, dân Do Thái chính thức thành lập nước I-sơ-ra-en - các lời tiên tri trên đều ứng nghiệm.

bottom of page