top of page
Tìm kiếm

TÊN GỌI Y-SƠ-RA-ÊN CỦA DÂN TỘC DO THÁI ĐƯỢC DÙNG NHƯ THẾ NÀO?
Với những cơ đốc nhân thì chắc không ai xa lạ gì với tên gọi Y-sơ-ra-ên. Khi nhắc đến Y-sơ-ra-ên thì các con cái Chúa nghĩa ngay đến một dân tộc được Chúa lựa chọn. Đây thật sự là dân tộc được Chúa chọn lựa như trong Phục truyền 7:6 có chép “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.”. Cho đến ngày nay, Đấng Mesia là Chúa Jesus đã đến để “…lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” Tít 2:14


Về thuộc linh thì tất cả các con cái Chúa THẬT của Chúa trên thế giới này đều là những người Y-SƠ-RA-ÊN thuộc linh như trong Kinh Thánh có chép “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;” I Phi-e-rơ 2:9.


Thuật ngữ Y-sơ-ra-ên (Israelite) bắt nguồn từ tên Y-sơ-ra-ên (Israel), tên được đặt cho Gia cốp, cháu nội của Áp-ra-ham và là cha của 12 chi phái sau khi ông vật lộn và chiến thắng người của Chúa trong Sáng thế ký 32:24-32 “…Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng. ..” Do đó tên này có nghĩa là “vật lộn cùng Đức Chúa Trời”, “chiến thắng các thiên thần hùng mạnh” “hoàng tử của Chúa” hay “thắng một trong những Đức Chúa Trời”


Khi dùng thuật ngữ Y-sơ-ra-ên (Israelite) cho các mục đích khác nhau thì tên này đồng nghĩa với Jew hay Hebrew đều có nghĩa là người Do Thái. Nó cũng là gốc của tên Jeshurun (Giê-su-run) được chép trong Phục truyền 32:15; 33:5; 33:26; Ê-sai 44:2. Tên Jeshurun (Giê-su-run) tương tự với tên Israel(Y-sơ-ra-ên) trong nguyên bản tiếng Do Thái.


Trong lịch sử tên “Hebrew” (Ivri, người Do Thái) đã được sử dụng từ thời Áp-ra-ham và “Israelite”( Người Y-sơ-ra-ên) được sử dụng sau khi mà dòng dõi Gia cốp phát triển thành một quốc gia.


Ngược lại, “Jew” (Yehudi, Do Thái) đã được phổ biến trong thời kỳ lưu đày của dân tộc do thái tại Babilon. Trong thời điểm đó, tất cả những người Do Thái còn lại và cả những người Do Thái bị lưu đày đều được gọi chung là Jew ( Yehudi).


Trong những năm gần đây, tên gọi “Jew” (Yehudi, Do Thái) đã vượt qua tên gọi “Hebrew” (Ivri, người Do Thái) để trở thành tên tiếng anh ưa thích của mọi người. Nhưng tên “Israelite”( Người Y-sơ-ra-ên) hay “Hebrew” (Ivri, người Do Thái) vẫn là tên chính của dân tộc Do Thái và trong một số các ngôn ngữ khác.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page