top of page
Tìm kiếm

Israel - Đồng hồ của Chúa
Lịch sử mở ra kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có hiểu thời gian và mùa chúng ta đang ở không?


Y-sơ-ra-ên được gọi là “chiếc đồng hồ của Đức Chúa Trời” vì các câu chuyện trong Kinh thánh cho những hướng dẫn về sự cứu chuộc của Chúa thông qua dân tộc đã được Ngài chọn lựa. Ngày nay những gì đang diễn ra tại vùng Đất Thánh như đặt ra một thời gian biểu về các sự kiện dẫn đến sự đoàn tụ vinh quang của con người và Đức Chúa Trời. Chúng đang ở đó để chúng ta nghiên cứu.


Chúng ta cần phải được trang bị cách tốt hơn giống như những người của chi phái Y-sa-ca “về con cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm;…” (1 Sử-ký 12:33) chúng ta cần hiểu về thì giờ và những gì đang diễn ra ở dân tộc này.


Nếu chúng ta để ý đến những lời tiên tri trong Kinh Thánh về những gì đã xảy ra ở tại vùng đất thánh, chúng ta sẽ thấy được vị trí của chúng ta ở đâu trong sự bày tỏ của Chúa. Chúng ta đã nhìn thấy được một dân tộc lưu vong hơn 2000 năm đã quay trở lại, chúng ta cũng đã nhìn thấy Jerusalem trở về với người Do Thái cách thần kỳ vào năm 1967. Đúng như những gì mà Chúa Jesus đã nói : “Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.” (Lu ca 21:23-24). Khi kỳ của dân ngoại đã trọn, dân Do thái trở lại đất của mình và “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.” đến lúc đó “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây.”(Lu-ca 21: 25-27)


Phao-lô nhắc lại điều này trong trong Rô-ma 11, dân Do Thái vấp phạm, chịu hoạn nạn để sự cứu đến với dân ngoại. Dân ngoại được cứu cũng sẽ mang sự cứu đến với Israel “Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; VẬY THÌ CẢ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN SẼ ĐƯỢC CỨU.” (Rô-ma 11:25-25). Chúng ta được hứa rằng “Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” .


Tiên tri Xa-cha-ri vẽ cho chúng ta một bức tranh phi thường về những gì sẽ trông như thế nào trong vài chương cuối của cuốn sách của ông. “Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va đến, ..,, Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem… Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận…. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một….” Ê-sai cũng nói về một tương lai đáng chú ý của Y-sơ-ra-ên và thế giới khi Đấng Mê-si lên cai trị và trị vì, đặc biệt trong chương 60 và 66.


Nếu những lời tiên tri trong Kinh thánh giống như những con đường chỉ đường trên đường đi, hoặc như những dấu hiệu trên mặt đồng hồ để giúp chúng ta hiểu mình đang ở đâu, thì bạn có biết điều gì cần chú ý không? Làm thế nào để tìm thấy chúng trong Kinh thánh? Giống như Đức Chúa Trời đã hứa sẽ phân tán Y-sơ-ra-ên và Chúa đã làm như vậy theo nghĩa đen, Ngài cũng hứa sẽ tập hợp lại Y-sơ-ra-ên và điều đó đã xảy ra theo đúng nghĩa đen.


Với những gì chúng ta đang thấy ngày nay, đồng hồ của Chúa cũng đã vào những thời gian rất gần và Kinh Thánh cũng chép “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới!” (Lu-ca 21:28). Vậy hãy cầu nguyện, chúc phước cho dân tộc này để kỳ của Chúa được ứng nghiệm và phước hạnh của Chúa cũng sẽ đến trên đời sống chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page