top of page

Tin tức mới nhất

Tham gia

Hãy tham gia mục vụ Do Thái cùng với Hội thánh Lời Sự Sống Việt Nam

Nếu bạn đang chờ đợi sự tái lâm lần hai của Chúa Giê-xu, bạn sẽ muốn được đứng cùng với Israel. Ngày hôm nay, hơn hết mọi điều, bạn có thể giúp chúng tôi rao truyền Tin Tức Tốt Lành của tình yêu Giê-xu với những người Do Thái, là những người đang được thức tỉnh, mở mắt và tấm lòng đang được thay đổi.

Hãy tham gia cùng chúng tôi với một tấm lòng yêu mến và giúp đỡ dân tộc Do Thái. 

Dâng hiến

Dâng hiến cho người Do Thái - tuyển dân của Đức Chúa Trời

Nếu bạn cảm thấy được thúc giục trong lòng, hãy tham gia dâng hiến cho mục vụ Do Thái. Số tiền của bạn sẽ được sử dụng cho các công tác cứu trợ, hỗ trợ người Do Thái hồi hương, tổ chức các buổi Hội thảo về người Do Thái. Nguyện Chúa ban phước cho bạn

bottom of page