top of page
Tìm kiếm

LỄ SUKKOT -LỄ LỀU TẠM – LỄ TRỌNG CỦA NGƯỜI DO THÁI.Lễ Lều Tạm là điều răn mà Chúa truyền cho dân Do Thái phải giữ và được diễn ra trong bảy ngày “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va.” Lê-vi-ký 23:34. Đây là ngày lễ được tổ chức hằng năm và “ấy một là LỆ ĐỊNH ĐỜI ĐỜI cho dòng dõi các ngươi” Lê-vi-ký 23:41.


LỄ LỀU TẠM ( Sukkot ) là kỳ lễ được diễn ra ngay sau Đại Lễ Chuộc Tội nhằm vào ngày 15 tháng Tishrei. Năm nay Lễ Lều Tạm ( Sukkot ) bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2020 ( 15 tháng Tishrei, 5781 ) đến ngày 10 tháng 10 năm 2020 ( 24 tháng tháng Tishrei, 5781)


Ngày đầu tiên và cuối cùng của Lễ Lều Tạm là ngày NHÓM HIỆP THÁNH, LỄ HỘI TRỌNG THỂ và hai ngày đó giống như ngày Sabbat họ “chẳng nên làm một công việc xác thịt nào” Lê vi ký 23:35-36


Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm là 3 lễ hội trọng thể mà người Do Thái phải hành hương lên Đền Thánh “Mỗi năm ba kỳ các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va.” Xuất ê-díp-ký 23:17. Vào các ngày này họ mang lễ vật, hoa quả đầu mùa, các của dâng, của hứa nguyện, của để làm việc lành đến đền thờ để dâng lên Chúa.


Từ Sukkot trong tiếng Do Thái là số nhiều của Sukkah có nghĩa là “gian hàng” “lều tạm” hoặc “nơi trú ẩn”, vì vậy lễ Sukkot được gọi là Lễ Lều Tạm. Lễ Sukkot cũng còn được gọi là Lễ Mùa Gặt, đánh dấu thời điểm mà những người nông dân ở Y-sơ-ra-ên thu hoạch mùa màng như được chép “và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi.” Xuất ê díp tô ký 23:16. Đây như là sự yên nghĩ, vui mừng mà Chúa ban cho mỗi người.


Lễ Lều Tạm là một ngày lễ vui vẻ, là một lễ hội vui mừng nhất trong các lễ hội Chúa truyền. Bởi vậy, các nhà hiền triết Do Thái gọi nó đơn giản là Chag, tiếng Do Thái có nghĩa là “Lễ hội”. Thời gian thờ phượng, phục vụ trong nhà hội người Do Thái gọi nó là Zeman Simchatenu có nghĩa là “Thời gian của sự vui mừng”.


Vào trước Lễ Lều Tạm, ngay sau đại lễ chuộc tội, người Do Thái sẽ dựng các “lều tạm” và “hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy ngày. hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” Lê vi ký 23:42-43. Người Do Thái, được Chúa dặn làm điều này hằng năm nhằm nhớ đến trụ mây, trụ lửa, lều trại mà họ đã ở suốt 40 năm trong đồng vắng. Về thuộc linh, như cách Chúa đã dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Lễ Lều Tạm nhắc chúng ta nhớ đến, Chúa đã Giáng Sinh để dẫn chúng ta ra khỏi sự tăm tối, khỏi ách nô lệ của ma quỷ để chúng ta được ở dưới “trại” hay bóng cánh Chúa.


Trong sách Xa-cha-ri 14:17 -19 có chép “Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch nầy, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã DÙNG PHẠT CÁC NƯỚC KHÔNG LÊN GIỮ LỄ LỀU TẠM. Ấy hình phạt của Ê-díp-tô và HÌNH PHẠT CỦA CÁC NƯỚC CHẲNG LÊN GIỮ LỄ LỀU TẠM sẽ là như vậy.” Lễ Lều Tạm cũng có ý nghĩa như là lời tiên tri về sự yên nghỉ của cho dân Y-sơ-ra-ên sau khi nhóm hiệp và được lập lại. Ngày đó, khi lễ nầy sẽ kỷ niệm lần nữa thì chẳng phải chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà còn dành cho các dân tộc nữa.


Và nói như người Do Thái, nguyện ngày đó sẽ đến trong kỳ của chúng ta.


Chúc mọi người một kỳ Lễ Lều Tạm thật phước hạnh.


Mục Vụ Do Thái


Comentários


bottom of page