top of page
Tìm kiếm

Lịch sử hình thành nên người Sa-ma-ri và những sự kiện của Kinh Thánh diễn ra trong ngày hôm nay


Hôm nay, thứ năm, ngày 3 tháng 06 năm 2021 nhằm ngày 23 tháng Sivan năm 5781 theo lịch Do Thái. Cũng vào ngày này trong lịch sử của Kinh Thánh đã diễn ra các sự kiện sau. GIÊ-RÔ-BÔ-AM DỰNG BÒ VÀNG NHẰM NGĂN CHẶN DÂN SỰ Ở VƯƠNG QUỐC PHÍA BẮC ĐẾN ĐỀN THỜ TẠI JERUSALEM. (797 TCN) Sau khi Vua Sa-lô-môn qua đời, vào năm 797 TCN mười trong số mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên, do Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát thuộc chi phái Ép-ra-im lãnh đạo, đã nổi dậy chống lại con trai và người thừa kế của Sa-lô-môn là Rô-bô-am. Đất Thánh chia thành hai vương quốc: “Vương quốc Y-sơ-ra-ên” ở phía bắc, với Giê-rô-bô-am làm vua lấy thủ đô là Sa-ma-ri; “Vương quốc Judah” phía nam với thủ đô Jerusalem, nơi Rô-bô-am làm vua. Vương quốc phía bắc được sự ủng hộ của mười chi phái còn lại hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min vẫn trung thành với dòng dõi nhà Đa-vít. Tuy nhiên, trung tâm tâm linh của vùng đất vẫn là Jerusalem, nơi có Đền Thánh do Sa-lô-môn xây dựng, và là nơi mọi người Do Thái bắt buộc phải hành hương ba năm một lần cho các kỳ lễ Passover, Shavuot và Sukkot. Thấy điều này là một mối đe dọa đối với chủ quyền của mình, “Vậy, vua bàn-định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, …Người đặt con nầy tại Bê-tên, và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội-lỗi, vì dân-chúng đi đến Đan đặng thờ-lạy bò con ấy.” Điều này xảy ra vào ngày 23 Sivan năm 797 TCN, câu chuyện được chép trong I Các vua 12:26-33. Ngoài ra cũng trong ngày hôm nay, vua Giê-rô-bô-am cũng lập nên những chướng ngại vật nhằm ngăn cản dân sự đi đến với Giê-ru-sa-lem. Các chướng ngại vật này vẫn tồn tại trong 223 năm, cho đến khi Ô-sê, con trai Ê-la, vị vua cuối cùng của Vương quốc phương Bắc, đã dỡ bỏ chúng vào ngày 15 của Av.của năm 574 TCN. Vào thời điểm đó, mười chi phái của Israel đã bị trục xuất khỏi vùng đất này trong một loạt cuộc xâm lược của các vị vua Assyria và Babylon khác nhau. Vào năm 556 TCN, Sanh-ma-na-sa, vua A-si-ri đã hoàn toàn chinh phục Vương quốc Israel, phá hủy thủ đô của nó, đày ải những người Israel cuối cùng đang cư trú ở đó, và tái định cư vùng đất với các dân tộc ngoại quốc từ Kutha và Babylon. “Năm thứ chín đời Ô-sê, vua A-si-ri hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang qua A-si-ri, lập họ ở tại Cha-la và trên bờ Cha-bo, sông của Gô-xan, cùng trong các thành nước Mê-đi.” (II Các vua 17:1-23) Sau đó “Vua A-si-ri đem người ở Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im, đặt ở trong các thành của Sa-ma-ri, thế cho dân Y-sơ-ra-ên” vì các dân này không kính sợ Chúa, họ bị trừng phạt nên “Vua A-si-ri liền truyền lịnh rằng: Trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người, dẫn về ở tại trong xứ đó đặng dạy lệ thờ lạy thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Sa-ma-ri đem đi trở về, ở tại Bê-tên, và dạy dỗ dân sự phải thờ lạy Đức Giê-hô-va làm sao.” (II Các vua 17:24-41). Những dân tộc này - sau này được gọi là "Samaritans" - lấy một hình thức Do Thái giáo làm tôn giáo của họ, nhưng không bao giờ được người Do Thái chấp nhận như vậy; Người Sa-ma-ri sau đó họ xây dựng đền thờ của riêng mình trên núi Gerizim và trở thành kẻ thù cay đắng của người Do Thái. “Mười chi phái đã mất của Israel” không bao giờ được nghe lại nữa, và ngày nay người Do Thái chờ đợi Đấng Mesia sẽ đến để mang lại cho họ các chi phái này. NGÀY HỦY BỎ SẮC LỆNH CỦA HAMAN VÀ MẠC-ĐÔ-CHÊ GỞI SẮC LỆNH CÓ LỢI CHO DÂN DO THÁI.(357 TCN) Ngay cả sau khi Haman bị treo cổ vào ngày 17 tháng Nissan năm 357 TCN thì sắc lệnh của Haman “giết và tiêu diệt tất cả người Do Thái, từ trẻ đến già, trẻ sơ sinh và phụ nữ, trong một ngày, ngày 13 của tháng 12 (Adar )” vẫn còn hiệu lực. Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã cầu xin Vua A-suê-ru hủy bỏ sắc lệnh và vua A-suê-ru đã cho phép Mạc-đô-chê dùng ấn của vua để viết một sắc lệnh khác theo ý mình muốn. Kinh Thánh chép “Bấy giờ, nhằm tháng ba, là tháng Si-van, ngày hai mươi ba; những thầy thơ ký được gọi vào, họ y theo mọi điều Mạc-đô-chê dạy biểu” (Ê-xơ-tê 8:9). Theo đó, vào ngày 23 tháng Sivan, Mạc-đô-chê đã soạn thảo một sắc lệnh hoàng gia cho phép người Do Thái được phép tự vệ và giết tất cả những ai âm mưu hủy diệt dân tộc Do Thái và sắc lệnh này đã gởi đến “dân Giu-đa, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh, từ Ấn-độ cho đến Ê-thi-ô-bi, tức một trăm hai mươi bảy tỉnh, viết tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Giu-đa, thì theo chữ và tiếng của họ.”

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

Commentaires


bottom of page