top of page
Tìm kiếm

LỜI TIÊN TRI VỀ SỰ SỬA PHẠT, PHỤC HỒI VÀ TÁI SINH KỲ DIỆU CỦA ISRAEL. 

Kể từ ngày lập quốc Israel năm 1948 đến nay, đất nước Do Thái đã trải qua nhiều trận chiến cho sự tồn tại của mình tại vùng đất mà Chúa ban cho dân tộc này. Một trong những cuộc chiến của những phép lạ mà Chúa đã làm là cuộc chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967. Khi mà Jordan, Ai Cập và Syria đã thống nhất với một mục tiêu đã nêu “Xóa sổ Israel khỏi bản đồ.” Với một lực lượng khổng lồ, áp đảo về mọi mặt, Chúa đã là Đấng Chiến Đấu cho dân tộc này thật như lời Kinh Thánh “Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán.” (Giô suê 23:10). Quả vậy, một người trong số họ đã đuổi hàng ngàn người và  Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài chiến thắng.

 

Điều này cũng đúng vào năm 1973, Chiến tranh Yom Kippur. Kẻ thù của Israel đã lại tấn công dân tộc này vào ngày linh thiêng nhất của Israel vào thời điểm mà không ai có thể ngờ tới. Chúa dường như lại can thiệp khi cả lực lượng Israel và Syria báo cáo những sự kiện kỳ ​​lạ khiến kẻ thù của Israel phải đầu hàng. 

 

Kinh thánh còn cho thấy sẽ còn có những trận chiến nữa trong những ngày cuối cùng. Một trong những trận chiến đó được tiên báo trong sách Ê-xê-chi-ên 38; 39 sẽ có những nước từ “Gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc, và Tu-banh” đến để tranh chiến và “Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Y-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.” Ê-xê-chi-ên 39:4.

 

Khải Huyền đoạn 16 tiên báo về trận chiến cuối cùng tại Ha-ma-ghê-đôn diễn ra, khi các lực lượng chống lại Đấng Christ tập hợp một lần nữa chống lại Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời sẽ lại đến giải cứu dân Ngài trong cuộc chiến cuối cùng và vĩ đại đó cho dân Y-sơ-ra-ên. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay là một phần nào ứng nghiệm về những gì sẽ đến.

 

“Nầy, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh; và khi Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó."  Xa-cha-ri 12: 2-3.

 

Và  khi trận chiến đó xảy ra, Xa-cha-ri đã nói “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm Đấng bảo hộ của dân cư Giê-ru-sa-lem, và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đa-vít, nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Giê-ru-sa-lem.” (Xa-cha-ri 12: 8-9) 

 

Những điều này phải xảy đến để ứng nghiệm những lời Ngài đã phán, và Chúa cũng có lời hứa về sự phục hồi cũng như tái sinh kỳ diệu của

 

“ Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là ĐẤNG CHÚNG NÓ ĐÃ ĐÂM; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.” Xa-cha-ri 12:10.

 

Đó sẽ là một ngày! Đôi mắt của con dân Chúa sẽ được mở ra. Với lòng thương tiếc sâu sắc, họ sẽ nhận ra Đấng Mê-si của họ là Đấng mà tổ tiên của họ đã đâm giáo vào hông Ngài trên thập tự giá.“Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, vì tội lỗi và sự ô uế..”  (Xa-cha-ri 13: 1)

 

Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ các thần tượng khỏi Y-sơ-ra-ên một lần và mãi mãi (Xa-cha-ri 13:2). Sau đó, Ngài sẽ mang những người còn lại qua lửa, … “Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi.” ( Xa-cha-ri 13: 9)

 

Ngày nay, chúng ta nhìn thấy nhiều dấu hiệu về sự trở lại của Chúa là rất gần, một trong những điều đó chính là Si-ôn hay Israel đang được xây dựng lại.Đây là tương lai vinh quang của Y-sơ-ra-ên — và chúng ta có thể tin chắc rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó thành hiện thực.

 

Và nói như cách nói của người Do Thái là nguyện ngày đó sẽ đến trong kỳ của chúng ta.

 

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

 

Comentarios


bottom of page