top of page
Tìm kiếm

Ngày hôm nay trong lịch sử Kinh Thánh - Chúa bày tỏ 2 điều đầu tiên trong 10 điều rănHôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng năm năm 2021 nhằm ngày 6 tháng Sivan, 5781. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ LỄ NGŨ TUẦN – LỄ CỦA CÁC TUẦN LỄ - LỄ MÙA MÀNG. Cũng theo Kinh Thánh và truyền thống của Do Thái thì hôm nay cũng là ngày với nhiều sự kiện đáng nhớ sau:


NHẬN MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN CỦA KINH THÁNH TORAH (5 SÁCH MÔI SE) (1313 TCN)

Vào ngày Sivan thứ 6 của năm 2448 kể từ khi được tạo dựng (1313 TCN), bảy tuần sau cuộc Xuất hành, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài trên Núi Sinai. Toàn dân Israel (600.000 chủ hộ và gia đình của họ), cũng như linh hồn của tất cả các thế hệ tương lai của người Do Thái, đã nghe Đức Giê-hô-va tuyên bố hai điều đầu tiên trong Mười Điều Răn và chứng kiến Đức Chúa Trời đã truyền đạt tám điều còn lại qua Moses. Sau khi Chúa truyền đạt mười điều răn căn bản, Moses đã lên núi trong 40 ngày, để nhận phần còn lại của Kinh Thánh Torah từ Đức Chúa Trời. (Xuất Ê-díp-tô-ký 19; 20).


Theo Do Thái Giáo thì ngày hôm nay, tại Sinai, Chúa đã hủy bỏ sự phân chia của “khoảng không” và “mặt nước” như trong ngày thứ 2 của sự sáng tạo Chúa. Kể từ thời điểm này, “cõi cao có thể xuống cõi thấp hơn, và cõi thấp hơn có thể lên cao hơn” Qua điều răn (mitzvah) Chúa đưa những phẩm chất từ trời vào thế giới này, giúp cho con người có thể lên trên cao nhờ làm theo điều răn Chúa.


VUA ĐA VÍT BĂNG HÀ (837 TCN)

Đa-vít, hậu duệ của Giu-đa, con trai của Gia-cốp, ông là cháu của Ru-tơ, một người Mô-áp cải sang đạo Do Thái. Vua Đa vít được Sa-mu-ên xức dầu làm Vua của Y-sơ-ra-ên vào năm 878 trước Công nguyên. Tất cả các vị vua hợp pháp trong tương lai của Y-sơ-ra-ên đều là dòng dõi của Đa-vít, cũng như Moshiach (Đấng cứu thế), người sẽ "khôi phục vương quốc của Đa-vít trở lại vinh quang xưa."


Đa-vít đã chiến đấu trong nhiều cuộc chiến , đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, củng cố và mở rộng biên giới của mình. Ông đã chinh phục Jerusalem , mua lại Núi Đền từ người chủ sở hữu thuộc dân Giê-bu-sít, và chuẩn bị nền móng cho Đền Thánh (được xây dựng bởi con trai của ông, Vua Solomon) (II Sa-mu-ên 24:15-25). David từng là người đứng đầu Tòa Công luận và người có thẩm quyền Torah quan trọng nhất trong thế hệ của anh ấy; ông cũng là "ca sĩ ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên", người đã viết một số bài cũng như chính là người biên tập Sách Thi-thiên mà trong 28 thế kỷ đã thể hiện niềm vui, nỗi buồn và niềm khao khát của dân tộc Do Thái.

Vua David qua đời vào ngày thứ 6 của Sivan năm 837 TCN, hưởng thọ 70 tuổi. (I Các Vua 2:10-11). “Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công,” I Các vua 2:1-3. Đây cũng là nguyên tắc để những ai muốn có một đời sống thành công thật sự.


NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA KỲ LỄ NGŨ TUẦN

Ngày hôm nay, tại Do Thái là ngày đầu tiên của kỳ lễ SHAVUOT, đây là một trong ba kỳ lễ trọng mà theo Lê vi ký 23:4 có chép “Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhứt định.”. Vào các kỳ lễ trọng này trong thời xưa thì các người nam của Do Thái phải ra mắt Chúa tại Giê-ru-sa-lem.


LỄ NGŨ TUẦN (Pentēkostē) có nguồn gốc từ Thánh Kinh Cựu Ước. Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi là LỄ CÁC TUẦN LỄ (חג השבועות) (Xuất 34:22) hay LỄ MÙA MÀNG (Xuất 23:16). Một vài nhà nghiên cứu cho rằng người Do Thái tổ chức Lễ Ngũ Tuần cũng để kỷ niệm việc Đức Chúa Trời ban luật pháp cho Môi-se tại núi Sinai.


Theo như sách Lê vi ký 23: 15-16 thì “Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn: các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.” Sau 50 ngày kể từ ngày Chúa Phục Sinh, là ngày sau cùng của lễ sa bát thứ bảy thì người Do Thái kỷ niệm LỄ MÙA MÀNG gọi là LỄ NGŨ TUẦN ( Theo tiếng Hán Việt thì NGŨ là 5 còn TUẦN là 10 vậy NGŨ TUẦN LÀ 50 ngày ). Đây là kỳ lễ TRỌNG THỂ là sự NHÓM HIỆP THÁNH và là một LỆ ĐỊNH ĐỜI ĐỜI cho dân Do Thái (Lê vi ký 23 :17-21).


Cũng vào ngày hôm qua, Chúa Nhật ngày ngày 16 tháng năm năm 2021 nhằm ngày 5 tháng Sivan, 5781. Cũng có các sự kiện sau :


RU-BÊN NHẶT ĐƯỢC TRÁI PHONG GIÀ TRONG MÙA LÚA MỲ (1568 TCN)

Hôm quà là ngày mà Ru-bên, con trai cả của Gia-cốp đã tìm thấy những trái phong già trên cánh đồng “trong thời kỳ thu hoạch lúa mì”. Câu chuyện được kể lại trong Sáng thế ký 30: 14-18 - xảy ra vào ngày thứ năm của Sivan của năm 2197 kể từ khi tạo ra (1568 TCN).


NGƯỜI DO THÁI CAM KẾT CHẤP NHẬN KINH THÁNH (1313 TCN)

Vào ngày này, Môi-se đã lập một giao ước với dân Do Thái dưới chân núi Sinai, tại đó dân chúng tuyên bố: “Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24: 7). Người Do Thái đã cam kết tuân theo các điều răn của Kinh Torah. ("làm") và cố gắng hiểu chúng ("nghe"), đồng thời cam kết "làm" trước khi "nghe". Nghĩa là LÀM trước khi HIỂU hay kể cả CHƯA HIỂU cũng sẽ LÀM.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Namコメント


bottom of page