top of page
Tìm kiếm

NGÀY NÀY TRONG LỊCH SỬ KINH THÁNH - RU-BÊN VÀ QUYỀN TRƯỞNG NAM TRONG CÁC CHI PHÁI Y-SƠ-RA-ÊN.Có khi nào bạn tự hỏi, vì sao có hai chi phái Ép-ra-im và Ma-na-sẽ trong Kinh Thánh? Vì sao dòng dõi các vua và Chúa Je-sus được sinh ra từ trong chi phái Giu-đa? Và ai là trưởng nam thật sự của Gia cốp?...


Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022 năm nay nhằm ngày 14 tháng Kislev năm 5783theo lịch Do Thái. Đây cũng là ngày mà Ru-bên, con trai cả của Gia cốp và Lê na được sinh ra tại Cha-ran, ngày 14 tháng Kislev năm 2193 (dương lịch là năm 1568 TCN).


Ru-bên được sinh ra trong hoàn cảnh cha mình yêu mến Ra-chên vợ thứ hai hơn Lê na là vợ cả. Kinh Thánh chép “Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên..” Sáng thế ký 29:31. Tên của Ru-bên nghĩa là “Đức Chúa Trời thấy sự cực khổ tôi” hay trong văn bản Kinh Thánh có nghĩa là “hãy nhìn ngắm một đứa con trai”.


Là con trai đầu lòng của Gia-cốp, ban đầu ông có quyền lãnh đạo dân tộc Do Thái và được hưởng ½ đất thánh vì theo luật Do Thái con trưởng nam dù của vợ bị ghét cũng phải được chia ½ phần gia sản của cha mình. ( Phục truyền 21:16-17). Đặc ân này của ông bị tước đoạt vì ông đã “xâm phạm giường ngũ của cha mình” Sáng thế ký 35:22 nên quyền trưởng nam của ông đã được trao cho Giô-sép dù Giô-sép không được ghi trong gia phổ như là trưởng tử.


“Vả, Ru-bên, con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Giô-sép, là con trai Y-sơ-ra-ên; dầu vậy, trong gia phổ không chép Giô-sép là trưởng tử;” I Sử ký 5:1. Giô-sép dầu là không được ghi chép là trưởng nam trong gia phổ nhưng quyền thừa kế một nữa gia sản dành cho trưởng nam vì vậy mà chúng ta thấy có hai chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se được hưởng đất hứa như trong Kinh Thánh ghi chép.


Theo như người Do Thái thì quyền trưởng nam một phần cũng trao cho Giu đa vì “vì Giu-đa trổi hơn anh em mình, và bởi người mà ra vua chúa; song quyền trưởng tử thì về Giô-sép.” I Sử ký 5:2. Theo như lời Gia cốp chúc phước cho Giu Đa thì “Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô Si-lô, hiện tới,Và các dân vâng phục Đấng đó.” Sáng 49:10. Điều này cũng thành hiện thực khi dòng dõi các vua của dân Do Thái ra từ đây, và chính Chúa Jesus đã sinh ra trong dòng dõi Giu-đa như là cây phủ việt không hề rời khỏi đó.


Trở lại với người con trai trưởng Ru-bên của Gia cốp, Ru-bên vốn là người có phẩm chất tốt, chính ông đã khuyên can các em không giết Giô-sép và trở lại hố để thả Giô-sép (Sáng 37:21;29). Ru-bên cũng là người tự đứng ra nhận trách nhiệm khi bị các anh em bị oan ức tại Ai-cập (Sáng 42:22). Chính Ru-bên đã giao hai con trai của mình để đảm bảo an toàn cho Bên-gia-min, con của Ra-chên mẹ kế mình (Sáng 42:37). Rõ ràng ông cũng đứng ở vai trò lãnh đạo, là người có lòng yêu cha, yêu anh em của mình, sẵn sàng đứng ra để chịu trách nhiệm như là người con trưởng nam nhưng vì điều ông làm trong Sáng 35:22 mà ông đánh mất vị trí thật sự của ông trong thuộc linh. Có lẽ nếu ông không phạm sai lầm lớn như vậy có thể lịch sử dân tộc Do Thái cũng khác.


Dầu vậy, khi chúc phước cho các con trong Sáng 49:3, Gia cốp vẫn công nhận ông là trưởng nam. Trên danh nghĩa trong các sách Sáng thế ký 46:8; Xuất 6:14; Dân số ký 26:5 đều ghi ông là trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, vì vậy quyền trưởng nam thuộc về Giô-sép nhưng trên thực tế hợp pháp về pháp lý thì chính là Ru-bên. Ru-bên vẫn giữ địa vị của ông là trưởng nam trên giấy tờ.


Như Kinh Thánh đã chép, có một nơi dành cho chi phái Ru-bên trong vương quốc Y-sơ-ra-ên được tái lập được chép trong Ê-xê-chi-ên 48:7;31 và họ được tính trong 144.000 ngàn người thuộc các chi phái Y-sơ-ra-ên trong trong sách Khải Huyền 7:5.


Xin Chúa giúp mỗi chúng ta gìn giữ địa vị thuộc linh của mình ở trong Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page