top of page
Tìm kiếm

Những câu chuyện có thể bạn chưa biết về Ca-lép và dòng dõi ông
Hôm nay, thứ bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021 nhằm ngày 8 tháng Av năm 5781 theo lịch Do Thái Giáo. Theo truyền thống Do Thái thì chính ngày hôm nay năm 1312 TCN, các thám tử sau khi do thám Đất Thánh trong 40 ngày đã quay trở lại với “hoa quả trong xứ” (Dân số ký 13:25).


“Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây.” Dân số ký 13:27. Sau khi ca ngợi về sản vật của vùng đất này, họ đã gieo rắc sự sợ hãi trong dân Israel. Nhưng ngay lúc đó “Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.” Dân số ký 13:30.


Nhưng “Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm…”(Dân số ký 14). Cũng bởi điều này mà dân Do Thái đã phải lang thang trong đồng vắng 40 năm, thế hệ của những người Do Thái ra khỏi Ai-Cập đã chết hết trong Sa mạc trừ hai thám tử Giô-suê và Ca-lép.


Gần 40 năm sau đó, khi Giô-suê lãnh đạo dân sự mình, một lần nữa ông lại cử hai thám tử vào do thám xứ thánh trước khi vào. Theo truyền thống của Do Thái thì hai thám tử đã được Ra-háp giải cứu trong Giô-suê chương 2 đó chính là Ca-lép và Phi-nê-a (cháu của Aron). Đến khi vào trong xứ, Ca-lép cũng đã chứng tỏ lòng dũng cảm, đức tin tuyệt đối vào Chúa khi ông giành phần chiến đấu với dân giềnh giàng hơn hết trong xứ. Lời nói chuyện của Ca-lép với Giô-suê là những lời đức tin thật mạnh mẽ mà Kinh Thánh có thể ghi lại “Ông biết điều thuộc về tôi và ông .. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi….. Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, …., Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. Vậy, HÃY BAN CHO TÔI NÚI NÀY, .. Giô-suê bèn chúc phước cho người, và ban Hếp-rôn cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hếp-rôn bị ban cho Ca-lép...vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.”


Ca-lép được sinh ra vào năm 2408 kể từ khi Sáng Tạo (1353 TCN), 40 năm trước cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập. Ông trở nên nổi tiếng khi còn trẻ và được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của chi phái quý tộc Giu-đa .


Ca-lép là con trai của Giê-phu-nê (Dân số ký 13:6), trong I Sử ký 2:18 thì chép ông là con của Hếp-rôn và trong Dân số ký 32:12 thì chép “Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít”. Kinh Talmud giải thích rằng Ca-lép có cha là Hếp-rôn, nhưng mẹ ông tái hôn với cha dượng là Kê-nít. Ca-lép cũng được gọi là con trai của Yefuneh (Giê-phu-nê) vì gốc của từ “yefuneh” trong tiếng Do Thái có nghĩa là “quay lưng lại”. Tên này nói đến việc Ca-lép đã quay lưng lại với các thám tử khác để bảo vệ đức tin của mình.


Truyền thống Do Thái cũng cho rằng Ca-lép đã kết hôn với nữ tiên tri Miriam (Sotah 11b.) chị gái của Môi-se và A-rôn. Ca-lép cũng kết hôn với Batya (Megillah 13a.) công chúa của Ai Cập, người đã giải cứu Moses khỏi sông Nile và rời Ai Cập với người Do Thái. Một trong những người con của ông với Miriam đó chính là Hu-rơ, “A-xu-ba qua đời, thì Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; nàng sanh Hu-rơ cho người.” I Sử ký 2:19. Hu-rơ là người đã cùng với A-rôn nâng tay của Môi-se để dân Do Thái chiến thắng trong trận chiến với A-ma-léc (Xuất-ê-díp-tô-ký 17:12). Tiếp đó “Hu-rơ sanh U-ri, U-ri sanh ra Bết sa-lê-ên” và “Bết-sa-lê-ên, … tức là người Đức Giê-hô-va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng đặng làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn.”


Ca-lép cũng chính là lãnh tụ nổi tiếng của chi phái Giu-đa, từ chi phái này đã sinh ra một vị vua nổi tiếng là Đa-vít. Đa-vít cũng bắt đầu lên làm vua tại Hếp-rôn, nơi được ban cho Ca-lép. Cũng từ chi phái Giu-đa, Chúa Jesus đã được sinh ra để dẫn dắt những kẻ bị nô lệ cho tội lỗi đến với sự sống đời đời.


Thật là một dòng dõi tuyệt vời cũng vì đức tin của một con người. Bởi lòng trung thành và sự trông cậy của ông mà ông có vinh dự được Chúa gọi là “kẻ tôi tớ Ca-lép ta.” (Dân-số-ký 14:24).


Ngày nay, đang lúc mà nhiều kẻ “giềnh giàng” đang tấn công lấy cuộc sống và tâm trí của chúng ta. Dịch bịnh đang trải qua khắp đất, bạn run sợ hay đặt lòng tin và Chúa, Đấng chiến đấu cho bạn.


Nguyện xin Chúa ban cho bạn sự mạnh mẽ, đức tin và sự trông cậy vào Chúa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page