top of page
Tìm kiếm

Bết-lê-hem/ Bethlehem/ Bethléhem (Nhà của bánh mì)

Đã cập nhật: 26 thg 11, 2020Bết-lê-hem nằm trên vùng cao nguyên Judea, hướng Ðông có nhiều đồng cỏ, nhưng ngay tại Bethlehem đất khô, với những suối nước nhỏ hẹp. Tại đây người ta trồng lúa mạch nhiều hơn lúa mì vì lúa mạch thích hợp với vùng khô (Ru-tơ 2:23). Mặc dầu khô nhưng Bethlehem là vựa lúa của vùng Judea. “Bethlehem” có nghĩa là Nhà Bánh – House of Bread.


Bết-lê-hem còn được gọi là Ê-phơ-rát, hay Ép-ra-ta như trong lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Jesus “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” Ép-ra-ta nghĩa là sinh sản nhiều. Bết-lê-hem cách phía nam thành Giê-ru-sa-lem độ tám cây số.


Kinh thánh có nhắc đến Bết-lê-hem trong một số câu chuyện như Ra-chên, vợ Gia-cốp, chết vì sanh khó, chôn ở bên đường cách phía bắc thành Bết-lê-hem độ một cây số (Sáng Thế Ký 35:19; 48:7; Thi Thiên 132:6).


Trong thời các quan xét thì có Lếp-san sinh ở Bết-lê-hem và được chôn tại đó. Cha mẹ chồng của Ru-tơ là người Bết-lê-hem. Chồng chết; nàng tái giá cùng Bô-ô (Ru-tơ 1:19; 4:9-11). Vua Đa-vít tức là dòng dõi nàng, ra đời ở Bết-lê-hem, nên thường gọi Đa-vít là người Bết-lê-hem (1 Sa-mu-ên 16:1, 18; 17:12; 20:6) chính vì vậy Bết lê hem còn được gọi là Thành Đa Vít. Trong đời vua Đa-vít, thành Bết-lê-hem đã có phố xá và đường đi (2 Sa-mu-ên 23:14, 15). Sau khi mãn hạn làm phu tù, có những người Bết-lê-hem trở về Do-thái và Xô-rô-ba-bên (Ê-xơ-ra 2:21; Nê-hê-mi 7:26).

Lời tiên tri Cứu Chúa giáng sanh ở Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2) đến sau đã được ứng nghiệm (Ma-thi-ơ 2:1, 5, 6; Lu-ca 2:4, 15). Tuy Bết-lê-hem rất nhỏ, và gia tộc Đa-vít đã suy kém nhiều, nhưng nhờ Đấng Christ giáng sanh, Bết-lê-hem được mặc lấy sự vinh hiển thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 1:27, 28). Vua Hê-rốt tìm kiếm Chúa Jêsus không được, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi trở xuống ở thành Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:16). Cũng gần Bết-lê-hem, thiên sứ hiện ra cùng người chăn chiên (Lu-ca 2:1-20).

Hiện nay cũng như đời Ru-tơ, bây giờ ruộng xung quanh thành nầy vẫn còn sản xuất nhiều lúa mì. Ở phía đông thành Bết-lê-hem, mẹ vua Constantin, năm 33 S.C., có xây một cái nhà thờ ở trên hang núi tên là nhà thờ Chúa Giáng Sinh. Trong khu nhà thờ đó có cái núi giả, trên đó đắp những hình ảnh về cuộc đời Chúa Jêsus để làm kỷ niệm về Ngài. Nhà thờ nầy đến nay hãy còn và rất đông khách du lịch đến thăm. Ở đó có hang núi đó là nơi chuồng bò mà Chúa Jêsus đã giáng sanh.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.
コメント


bottom of page